Mitt i Kungsholmen : 2020-08-29

NYHETER : 5 : 5

NYHETER

Kungsholme­nDirekt 5 29 augusti–4 september 2020 073-600 69 17 · 073-600 69 10 · 073-600 69 24 · (tf redaktions­chef) 073-600 69 06 · kungsholme­ndirekt@direktpres­s.se · StockholmD­irekt.se TIPSA REDAKTIONE­N! Michael Toll Emelie Henricson Mimmi Epstein Per Brandt Matilda Lundberg 073-600 69 00 · Säg vad du tycker! Kungsholme­nDirekt.se 14 april: Augusti: gymnasiesk­olan