Från skörd till glas – så görs rött vin

Få koll på pro­ces­sen

Mitt i Kungsholmen - - TEMA · MAT & VIN -

Från skörd till flas­ka på hyl­lan. Hur går pro­ces­sen till för att gö­ra ett vin idag? Kans­ke har du en ran­ka själv, och fun­de­rar på vad näs­ta steg vo­re för att ska­pa ett glas rött.

Någ­ra eg­na kla­sar vindru­vor räc­ker in­te långt, sto­ra are­a­ler krävs för att få ihop till le­ve­rans till bland an­nat Sys­tem­bo­la­get.

Ef­ter att dru­vor­na skör­dats frak­tas de snabbt in till vi­ne­ri­et så späns­ten be­hålls. Re­dan fö­re press­ning är det vik­tigt att sor­te­ra bort omog­na el­ler då­li­ga dru­vor. Dru­vor­na kros­sas se­dan in­nan de ham­nar i jäs­tan­kar. Själ­va jäs­ning­en kan ske med till­satt jäst el­ler den na­tur­li­ga va­ri­an­ten som finns på druv­ska­len.

Vi­nets rö­da färg kom­mer från ska­len, från pig­men­tet an­to­cy­a­nin. Frukt­köt­tet är näs­tan färg­löst. I ska­len finns tan­ni­ner (garvsy­ra) och and­ra smakäm­nen. För att ut­vin­na färg, smak och struk­tur så lå­ter man skal och kär­nor va­ra kvar un­der jäs­pro­ces­sen in­nan press­ning­en sker.

För de vik­ti­ga aro­mer­na la­kar man ur dru­vor­na, den så kal­la­de ma­ce­ra­tio­nen. Rö­da vi­ner har där­för kraf­ti­ga­re, strä­va­re smak och struk­tur till skill­nad mot vi­ta vi­ner.

När även al­ko­h­ol­jäs­ning­en är klar ge­nom­förs en ma­lo­lak­tisk jäs­ning. Den om­vand­lar den li­te vas­sa äp­pel­sy­ran i vi­net till mjölk­sy­ra vil­ket ger en run­da­re stil. Se­dan är frå­gan om vi­net ska ek­fatslag­ras helt el­ler del­vis – el­ler kans­ke på stål­tank för att be­va­ra fruk­tig­he­ten och in­te blan­da in någ­ra ros­ta­de ek­fatsto­ner. För enkla­re vi­ner som man än­då vill ska upp­fat­tas ek­fatslag­ra­de an­vänds ibland ekchips el­ler ek­sta­var i vi­net för att imi­te­ra den­na ka­rak­tär.

Till sist kan vi­net fil­tre­ras och sta­bi­li­se­ras, det finns al­la va­ri­an­ter be­ro­en­de på dru­va, stil och bud­get. Be­ro­en­de på vin­typ lag­ras rö­da vi­ner i tank upp till 6 må­na­der el­ler i fat från någ­ra må­na­der upp till 24-36 må­na­der.

Of­ta lå­ter man dess­utom vi­ner av bätt­re kva­li­tet få mog­na en tid på flas­ka in­nan de an­ses va­ra fär­di­ga för kon­su­men­ten.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKÖRDETID. Rö­da dru­vor ploc­kas och förs snabbt till vi­ne­ri­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.