Grupp­ro­me­na­der som stöd i sor­gen

SAM­TAL. Di­a­ko­nen He­ge Ma­rie Kors­havn hål­ler grupp­ro­me­na­der på Kungs­hol­men för per­so­ner i sorg. Ett sätt att bå­de få stöd och bry­ta iso­le­ring.

Mitt i Kungsholmen - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll

Teat­rar och kul­tursce­ner har tving­ats hål­la stängt un­der pan­de­min. Det har fått Dramaten att tän­ka i nya ba­nor, som lan­se­rar en co­ro­na­sä­ker ljud­pro­me­nad med Kris­ter Hen­riks­son.

Un­der vå­rens co­ro­nain­tåg tving­a­des Dramaten flyt­ta fram pre­miä­rer och fö­re­ställ­ning­ar, när publik in­te läng­re kun­de be­sö­ka na­tio­nal­sce­nen. Sam­ti­digt har de le­tat ef­ter and­ra sätt att bju­da publi­ken på kul­tu­rel­la upp­le­vel­ser. Nu lan­se­rar

Dramaten, till­sam­mans med DVA Stu­dio, en Dok­tor Glas­pro­me­nad i Stockholm.

– Jag ha­de den här idén för någ­ra år se­dan, men då fanns in­te tek­ni­ken. När vi nu ham­na­de i den här si­tu­a­tio­nen med corona blev det ak­tu­ellt igen, sä­ger re­gis­sö­ren Pe­der Bjur­man.

Nå­got för­enk­lat hand­lar det om en cir­ka 90 mi­nu­ter lång dra­ma­ti­se­ring av Hjal­mar Sö­der­bergs roman Dok­tor Glas, som man kan ta del av via en mo­bi­lapp. Skå­de­spe­la­ren Kris­ter Hen­riks­son, som gjort en­mans­fö­re­ställ­ning­en fler gång­er än han själv kan min­nas, står för in­läs­ning­en.

– Jag har ald­rig gjort en lik­nan­de ti­di­ga­re. Det bäs­ta är att det är en fan­tas­tisk pro­me­nad. Och så har jag ju en här­lig röst att lyss­na på, det är det näst bäs­ta, skrat­tar Kris­ter Hen­riks­son.

Själ­va pro­me­na­den är cir­ka 5 kilo­me­ter och det en­da som be­hövs är ”ap­pen, en mo­bil­te­le­fon, hör­lu­rar, pro­me­nads­kor och be­kvä­ma klä­der”. Man be­hö­ver in­te gå runt och tryc­ka på mo­bi­len, ljud­bo­ken styrs av GPS­punk­ter så man kan gå helt i sin egen takt.

– Just Dok­tor Glas pas­sar helt per­fekt för det här. Det är väl­digt må­lan­de be­skriv­ning­ar av plat­ser­na i ro­ma­nen och nu får man upp­le­va det på plats. Det är en rik­tigt häf­tig upp­le­vel­se, sä­ger Pe­der Bjur­man.

Det bäs­ta är att det är en fan­tas­tisk pro­me­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.