Se till att böt­fäl­la dem som rö­ker i kol­lek­tiv­tra­fi­ken

Mitt i Kungsholmen - - TYCK TILL! - Arg Ic­kerö­ka­re

Den 1 ju­li 2019 in­för­des la­gen om rök­för­bud på bland an­nat ute­ser­ve­ring­ar, tåg­per­rong­er och vid buss­håll­plat­ser, men det­ta ig­no­re­ras av de fles­ta rö­ka­re oav­sett ål­der, kön el­ler et­ni­ci­tet. Kanske för att det in­te finns nå­gon egent­lig på­följd om man bry­ter mot den­na lag.

När man vän­ligt men tyd­ligt på­pe­kar att det är rök­för­bud på des­sa plat­ser är i de fles­ta fall re­spon­sen ag­gres­si­vi­tet och kax­ig­het. ”Vem f-n tror du att du är? Vad har du för rätt att sä­ga till mig? Jag gör som jag vill.”

En myc­ket trå­kig at­ti­tyd hos de fles­ta rö­ka­re.

Var­för gör in­te kom­mu­nen, SL och tåg­bo­la­gen mer från sin si­da? Upp­märk­ning och upp­följ­ning­en av det­ta för­bud är näst in­till obe­fint­ligt, har istäl­let vid ett an­tal till­fäl­len no­te­rat att per­so­ner står och rö­ker in­till så­väl buss- som tåg­fö­ra­re ut­an att bli till­sag­da och i vis­sa fall står per­so­na­len själv och rö­ker på per­rong­er/buss­håll­plat­ser.

Ut­omor­dent­ligt pro­vo­ce­ran­de och idi­o­tiskt samt vil­ket sig­nal­vär­de skic­kar det­ta?

Hur vo­re det om SL gick ut tyd­ligt till sin per­so­nal om vad som gäl­ler och att även des­sa i sin tur bör sä­ga till om per­so­ner rö­ker. Jag upp­ma­nar även öv­ri­ga med­bor­ga­re att vå­ga stå på er och sä­ga ifrån. Jag per­son­li­gen har ing­en lust att få kol el­ler can­cer ba­ra för att Ni rö­ka­re vill bol­ma på och för­pes­ta luf­ten även för oss öv­ri­ga och se­dan spri­da era fim­par över­allt.

Var­för in­te lå­ta väktar­bo­lag/ord­nings­vak­ter få kon­trol­le­ra det­ta samt böt­fäl­la rö­ka­re?

Om in­te an­nat böt­fäl­la dem för ned­skräp­ning. Då skul­le de ha en eko­no­misk mo­rot för att ge­nom­fö­ra det­ta och fler rö­kar skul­le kanske dra sig för att rö­ka på fel plat­ser.

Med hopp om en bätt­re och rök­fri mil­jö i fram­ti­den.

FO­TO: ELIN BJÖR­KLUND

DAGS ATT FIMPA. Trots för­bud på sta­tio­ner­na är det många som rö­ker än­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.