Tänk­värd tis­dag-Kyr­ka

Mitt i Kungsholmen - - FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER -

i nytt land­skap Andre­as Holm­berg, bis­kop i Stock­holms stift och te­o­lo­gie dok­tor, ger oli­ka per­spek­tiv på vad som är Svens­ka kyr­kans iden­ti­tet, roll och upp­gift i en ny tid. Ut­gångs­punk­ten är hans av­hand­ling Kyr­ka i nytt land­skap. Sve­ri­ge har bli­vit mång­kul­tu­rellt och mångre­li­giöst och kyr­ko­till­hö­rig­he­ten har på en ge­ne­ra­tion sjun­kit från nio av tio in­vå­na­re till un­der sex av tio. Vad hän­der med Svens­ka kyr­kan i den här nya verk­lig­he­ten? Vil­ken te­o­lo­gi tar form? Vil­ka upp­gif­ter blir vik­ti­ga för kyr­kan?

Tid: tis­dag 13/10 kl. 19.00

Plats: Kungs­holms kyr­ka

En­tré: Du be­hö­ver be­stäl­la en gra­tis­bil­jett via: https://bil­let­to.se/users/vas­ter­malms-for­sam­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.