Här är sko­lor­na med mins­ta går­dar­na.

Två kvadrat­me­ter per elev i snitt på fle­ra sko­lor

Mitt i Kungsholmen - - SIDAN 1 - Per Brandt

Två kvadrat­me­ter per elev. Så små är de mins­ta skol­går­dar­na i grund­sko­lor­na i Stock­holm.

Och skol­gårds­y­tan mins­kar för var­je år, en­ligt en expert.

Det är Lä­rar­för­bun­dets tid­ning Lä­ra­ren.se som ta­git fram unik sta­tistik från SCB för he­la lan­det när det gäl­ler hur myc­ket friy­ta ele­ver­na har på grund­sko­lor­na.

För Stock­holm är det ing­en mun­ter läs­ning. 32 av de 55 sko­lor­na med minst yta per elev hit­tas i hu­vud­sta­den.

I snitt ha­de var­je elev i Stock­holm 14,9 kvadrat­me­ter skol­gård per elev 2016/2017. Det är en bra bit från Bo­ver­kets re­kom­men­da­tio­ner på 30 kvadrat­me­ter per elev.

Trångt i in­ners­tan

Men många sko­lor i in­ners­tan har be­tyd­ligt myc­ket mind­re snit­ty­ta än så.

På Kungs­hol­mens grund­sko­la, som be­står av Frid­hems­sko­lan och Stads­hags­sko­lan, var snit­tet två kvadrat­me­ter per elev 2016/2017, en­ligt un­der­sök­ning­en.

Men det var ba­ra ba­se­rat på ena skol­går­den en­ligt SCB då sko­lan bygg­des ut un­der pe­ri­o­den. Den åter­in­vig­des 2016 men ut­bygg­na­den av låg- och mel­lan­sta­di­e­de­len vid Frid­hems­plan kri­ti­se­ra­des ock­så från för­äld­ra­håll – bland an­nat för att skol­gårds­y­tan skul­le bli li­ten.

I dag lig­ger snit­tet på cir­ka 3,75 kvadrat­me­ter per elev. Men en­ligt rek­tor Gui­do Pil­lo­la är al­la ele­ver ald­rig ute sam­ti­digt.

– Det är miss­vi­san­de ef­tersom al­la ele­ver in­te är ute sam­ti­digt. Vi de­lar in ras­ter­na i oli­ka om­gång­ar. Så räk­nar man när det är som mest så är det 24 kvadrat­me­ter per elev, el­ler 15 el­ler 11.

Men en­ligt Gui­do Pil­lo­la på­ver­kar skol­gårds­y­tan in­te hur länge ele­ver­na har rast un­der en skol­dag.

– Dä­re­mot på­ver­kar ytan vår sche­malägg­ning. Vi pla­ne­rar no­ga så att vi in­te har för många barn ute sam­ti­digt, sä­ger han.

Gui­do Pil­lo­la tyc­ker att det är vik­ti­ga­re att se på vad skol­går­den er­bju­der sna­ra­re än ytan.

– Vi har en fin, in­bju­dan­de och bra skol­gård och jät­te­bra ras­tak­ti­vi­te­ter. Se­dan är skol­går­den upp­de­lad i oli­ka om­rå­den. Det finns gung­or, sand­lå­dor, klät­te­ry­tor, ping­is­bord med me­ra. Så det är in­te ba­ra att ele­ver­na spring­er om­kring, sä­ger han.

– På min ti­di­ga­re sko­la var det en jät­tes­tor skol­gård men då var det svårt att hål­la koll. Den här ytan är myc­ket bätt­re. Här kan vi ha järn­koll på vad som hän­der på ras­ter­na.

Byg­ger ut på skol­går­dar Den pla­ne­ra­de grund­sko­lan vid Stads­ha­gens IP re­dan fått kri­tik för den pla­ne­ra­de gårds­lös­ning­en.

En­ligt ti­di­ga­re upp­gif­ter kom­mer ytan, som bland an­nat in­ne­hål­ler en 7-spels­plan, ham­na på cir­ka 9 kvadrat­me­ter per elev.

– Minsk­ning­en har för­mod­li­gen fort­satt de se­nas­te åren be­ro­en­de på en ök­ning av an­ta­let ele­ver och mind­re ut­rym­men. Be­fint­li­ga sko­lor byggs ut och då of­ta på skol­går­den. Nya sko­lor byggs med gans­ka små går­dar, sä­ger Ul­ri­ka Åkerlund, land­skaps­ar­ki­tekt på Bo­ver­ket som låg bakom SCB:s rap­port ”Grund­sko­lor och friy­tor”, som ock­så lig­ger till grund för gransk­ning­en till Lä­ra­ren.se

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

LEKYTA. Stock­holms skol­går­dar är minst i lan­det i snitt, här ses Kungs­hol­mens grund­sko­las skol­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.