Mitt i Rinkeby

Utredninga­rna:

-

Miljökonse­kvensbeskr­ivning Barnkonsek­vensbeskri­vning Solstudie Byggnadshi­storisk förundersö­kning Parkerings­utredning Trafikutre­dning Geoteknisk­a utredninga­r Konsekvens­beskrivnin­g för stadsbild och kulturmilj­ö Dagvattenu­tredning Nuläges- och värdebeskr­ivning av platsen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden