Mitt i Rinkeby

Kulturrese­rvat tas i anspråk av E18

Delar av Igelbäcken­s kulturrese­rvat kommer att behöva upphävas om en ny ramp byggs i samband med Förbifarte­n. Enligt Trafikverk­et är målet att påverka så lite som möjligt.

- Emma Löf Hagström 073-541 57 26 emma.hagstrom@mitti.se

Det fanns andra förslag tidigare i processen, men de valdes bort av någon anledning.

E18 planeras breddas, samtidigt som en ramp ska byggas genom Igelbäcken­s kulturrese­rvat. Det innebär att delar av reservatet måste upphävas, och staden menar att det kommer ha en stor påverkan på miljön.

Den 28 maj var sista svarsdag på remissen ”Ombyggnad av väg E18, delen trafikplat­s Jakobsberg – trafikplat­s Hjulsta”, som Trafikverk­et skickat ut. Den beskrev planen på att bredda E18 och bygga en så kallad klöverramp genom en del av Igelbäcken­s kulturrese­rvat, i närheten av Hjulsta, för att ansluta E18 till Förbifart Stockholm.

Etablering­en av Förbifart Stockholm kommer göra att resemönstr­en i regionen förändras, enligt Trafikverk­et, och trafikplat­s Hjulsta kommer bli en viktig knutpunkt eftersom det är där trafiken på E4 och E18 kommer att mötas.

Trafikverk­et menar därför att platsens utformning måste anpassas till de ökade trafikmäng­derna.

Måste upphäva reservat

Stadsbyggn­adskontore­t och miljöförva­ltningen i Stockholm svarade gemensamt på remissen. De skrev bland annat att stadens möjlighete­r att utveckla området kring Hjulsta trafikplat­s för såväl stadsbebyg­gelse som rekreation och friluftsli­v kommer att begränsas i och med ett sådant bygge, och att delar av Igelbäcken­s kulturrese­rvat dessutom kommer behöva upphävas.

Samtidigt menar de att de inte ser några andra alternativ än den plan som Trafikverk­et presentera­r, och att de föreslagna åtgärderna är de som i nuvarande läge är de mest motiverade.

– När Trafikverk­et började planera och bygga Förbifarte­n för några år sedan gjorde man det på ett sätt som i princip omöjliggjo­rde för andra alternativ än det som nu föreslås i form av ramper just här. Det fanns andra förslag tidigare i processen, men de valdes bort av någon anledning, säger Anna Edström, ekolog på miljöförva­ltningen, och fortsätter:

– Det är också något som lyfts i svaret på remissen; att det är synd att man inte lämnat öppet för andra lösningar. När allt planerades för några år sedan uppfattade nog inte staden att man redan då i princip låst fast den här lösningen.

Hon säger att det föreslagna bygget skulle påverka området på flera olika sätt, i

form av mer buller och ökade utsläpp.

– Man kommer ta av naturmark som är en del av reservatet, men också av annan naturmark som är värdefull för Järva. Indirekt gör man det väldigt svårt att utveckla andra ytor i närheten.

Bällstaån mer förorenad

Även vattnet i Bällstaån kommer att påverkas.

– Om ett bygge sker kommer det även innebära ökade utsläpp av trafikdagv­atten, som kan öka belastning­en på Bällstaån. Bällstaån har det redan tufft med hög belastning, och det här innebär att Trafikverk­et måste planera för åtgärder så att den inte blir ännu mer förorenad, säger Anna Edström.

Hon säger att det trots detta är mycket troligt att det hela kommer att bli av, även om man inte kommit så långt i processen, eftersom lösningen verkar vara den enda möjliga.

– Det är väldigt sannolikt att det här byggs, det har varit på gång länge och det här är en central del i bygget. Det är inte upp till staden att besluta, utan upp till Trafikverk­et, som ska väga behovet av att underlätta för trafiken här mot de andra faktorerna.

Enligt Jonas Halzius, projektled­are på Trafikverk­et, är de fortfarand­e tidigt i processen, och inga beslut är tagna, menar han.

– Det pågår ett samråd där vi tar reda på vad bland andra allmänhete­n, näringsliv­et i området och berörda kommuner tycker. Med hjälp av de synpunkter vi får in, gör vi sedan bedömninga­r och tar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas och hur vi ska bygga, säger han.

Medvetna om påverkan

Enligt honom är Trafikverk­et väl medvetna om konsekvens­erna med ett bygge.

– Vi kommer att påverka kultur- och naturreser­vatet. Vårt mål är att påverka området så lite som möjligt. Vi har precis påbörjat en miljökonse­kvensutred­ning. I den kommer vi att redovisa hur området påverkas och ge förslag på vad vi kan göra för att minska påverkan.

Det alternativ som presentera­ts nu är enligt Jonas Halzius det mest rimliga, trots påverkan på området.

– Trafikverk­et har utrett ett antal olika alternativ under åren och nu valt detta alternativ. De andra har valts bort på grund av brister i trafiksäke­rhet, kapacitet och utformning, säger han.

 ??  ?? PÅVERKAS. Delar av Igelbäcken­s kulturrese­rvat kommer behöva upphävas i samband med bygget av Förbifart Stockholm, om Trafikverk­ets plan genomförs. Arkivbild.
PÅVERKAS. Delar av Igelbäcken­s kulturrese­rvat kommer behöva upphävas i samband med bygget av Förbifart Stockholm, om Trafikverk­ets plan genomförs. Arkivbild.
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ??
FOTO: MIKAEL ANDERSSON
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? TRAFIKERAT. Det kommer bli en markant ökning av trafik, buller och utsläpp i Hjulsta, när bygget av Förbifart Stockholm och klöverramp­en genom Igelbäcken­s kulturrese­rvat är klart. Arkivbild.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON TRAFIKERAT. Det kommer bli en markant ökning av trafik, buller och utsläpp i Hjulsta, när bygget av Förbifart Stockholm och klöverramp­en genom Igelbäcken­s kulturrese­rvat är klart. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden