TJE­JER MED SKÄR­PA

OhS­nap! Swe­den väg­le­der flic­kor i kons­ten att han­te­ra en ka­me­ra och kre­a­tivt tän­ka kring bil­dens be­ty­del­se. För­e­ning­ens som­mar­lov­s­kurs ska le­da till en ut­ställ­ning i höst.

Mitt i Sollentuna - - FRONT PAGE - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Ien an­nars öde Are­na Sa­tel­li­ten äg­na­de åt­ta ton­års­flic­kor gång­na vec­kans sommarlov åt att för­stå slutar­tid, ISO-tal och and­ra fack­ter­mer in­om fo­to­gra­fe­ring.

En utmaning var att en fick hop­pa ner från scen i Sa­tel­li­tens en­tré och öv­ri­ga fo­ta­de.

– Om ni har en väl­digt lång slutar­tid blir den som hop­par oskarp, i rö­rel­se. Tes­ta det, sä­ger hand­le­da­ren Cla­ra Boh­lin och går vi­da­re till två flic­kor som än­nu, med kort slutar­tid in­ställd, för­sö­ker att få den som hop­pa att bli väl­digt skarp.

Hop­pen blir rätt många in­nan de fles­ta tycks gans­ka till­freds med bild­kva­li­tén.

Sa­ra Bag­he­ri, även hon kurs­le­da­re, rå­der någ­ra flic­kor att gå ut på busstor­get och fota en buss i rö­rel­se – med öns­kan att de får en kniv­skarp bild och en där det känns att bus­sen är i rö­rel­se.

– Så här and­ra kurs­da­gen hand­lar det myc­ket om att tjejerna ska för­stå ka­me­rans oli­ka funk­tio­ner, hjälp­me­del. Vad man be­hö­ver gö­ra för att få en bra bild i ett mörkt rum, till ex­em­pel, sä­ger Cla­ra Boh­lin.

Strax in­nan har hon för­kla­rat att man be­hö­ver va­ra väl­digt sta­dig på hand för att få en skarp bild med lång slutar­tid – ”pla­ce­ra ka­me­ran på ett bord så ser ni att det blir enkla­re”.

Un­der vec­kan har kurs­del­ta­gar­na till upp­gift att i en bild vi­sa ”min hem­ort” och med en bild­text ska bil­den pre­sen­te­ras i en ut­ställ­ning.

Tjejerna vri­der på reg­la­gen och ob­jek­ti­vet, knäp­per och kol­lar i dis­play­en om det blev bra el­ler då­ligt.

Ef­ter en tim­mes fo­tan­de är i al­la fall en av tjejerna hyf­sat nöjd.

– Bil­der­na kan bli bätt­re, men för att va­ra ny­bör­ja­re är de okej, sä­ger Matilda Ge­lin.

Att en­dast tje­jer går fo­to­kur­ser i OhS­napp! Swe­dens re­gi är ing­en till­fäl­lig­het. Fe­li­cia Mar­gi­ne­a­nu, grun­da­re och verk­sam­hets­an­sva­rig i den ide­el­la för­e­ning­en, vill att tje­jer ska få ”makt över den eg­na iden­ti­te­ten”. Hon har be­skri­vit det som ”att gå från ob­jekt till sub­jekt”.

– Det hand­lar om nor­mer, vär­de­ring­ar och tje­jers möj­lig­het till sam­hällspå­ver­kan ge­nom bil­den, sä­ger Fe­li­cia Mar­gi­ne­a­nu. Fler tje­jer be­hö­ver kun­na an­vän­da ka­me­ran som hantverk.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

HIT­TA SKÄR­PA. En kurs­kom­pis hop­par från scen i en­trén till Sa­tel­li­ten och må­let är att bil­den ska bli kniv­skarp.

NÖJD. Matilda Ge­lin, till väns­ter, var gans­ka nöjd med si­na bil­der ef­ter and­ra kurs­da­gen av fem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.