Sol­len­tu­na kvin­no­jour

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA -

● Sol­len­tu­na kvin­no­jour är en ide­ell för­e­ning, par­ti­po­li­tiskt och re­li­giöst obun­den, som ar­be­tar för ett sam­häl­le fritt från våld. De er­bju­der sam­tals­stöd, till vålds­ut­sat­ta kvin­nor och barn, samt an­hö­ri­ga. De hjäl­per till med kon­takt till ex­em­pel­vis po­lis, kom­mun och sjuk­vård. En av de­ras verk­sam­he­ter är att även er­bju­da skyd­dat bo­en­de för per­so­ner som be­hö­ver till­fäl­ligt skydd på grund av våld.

Sol­len­tu­na kvin­no­jour – Kon­takt via hem­si­dan el­ler 08-35 60 69

Be­hö­ver du hjälp?

Ind­ra Tjej­jour – 0735 77 49 51, kon­takt ge­nom chatt via hem­si­dan https://in­dra­jour.se/

Bar­nens rätt i sam­häl­let (BRIS)

– 116 111

Barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin för Sol­len­tu­na, Sig­tu­na och Upp­lands Väs­by – 08- 514 522 50

Jour­ha­van­de med­män­ni­ska

– 08-702 16 80

Na­tio­nel­la hjälp­lin­jen, kost­nads­fri psy­ko­lo­gisk hjälp – 020-22 00 60

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.