Hös­tens tyd­li­ga trend: Lev lång­samt

Ny­li­gen hölls hem­ma­mäs­san Formex i Älv­sjö, där tren­den var tyd­lig. Hös­ten be­kräf­tar om­värl­dens tänk kring håll­bar­het och ”slow living”. Och även att man ska ar­be­ta med al­la si­na sin­nen som in­re­da­re.

Mitt i Sollentuna - - HEM & INREDNING - Sti­na Svan­berg

Hös­tens tren­der är fort­satt upp­bygg­da kring håll­bar­het och på hös­tens trend­mäs­sa för in­red­ning är det i stän­digt fo­kus.

Men det hand­lar även om ”slow living”, att le­va mer var­samt, bå­de för att få ett lug­na­re tem­po i vår var­dag och kun­na nju­ta av att va­ra här och nu, men fram­förallt att kon­su­me­ra på ett håll­bart sätt, hin­na tän­ka ige­nom vå­ra in­köp och in­te ba­ra hand­la för att det går snabbt och är lät­till­gäng­ligt.

Mäs­san Formex tre tren­der för hös­ten var ”It mat­ters”, ”Eclectic Sce­ne” och ”Now Age”. Eclectic in­ne­bär en dov, so­ber färgska­la i gult, rost, rött, li­la och blått. For­mer­na är art de­co-in­spi­re­ra­de och ma­te­ri­a­len är ex­klu­si­va.

Mil­jö­er­na som ska­pas på­min­ner om film- och te­a­terde­kor där man tar ut sväng­ar­na och ska­par star­ka kon­tras­ter. Vack­ra mil­jö­er med sto­ra möns­ter och for­mer men in­te all­tid så prak­tiskt i det dag­li­ga li­vet.

De and­ra två om­rå­de­na hand­lar bå­da om håll­bar­het, att ta va­ra på de ma­te­ri­al som finns i vår när­het, bå­de i sin råa form men ock­så i nya for­ma­tio­ner. Färgska­lan är från na­tu­rens färg­pa­lett med bei­gea, bru­na och blåa to­ner.

Men me­dan ”It mat­ters” hand­lar om av­ska­lat och less is mo­re så går ”Now Age” mer på dju­pet med na­tu­rens på­ver­kan av vå­ra val.

Den jag fast­nat för och som känns mest spän­nan­de och in­tres­sant att ar­be­ta vi­da­re med är sist­nämn­da.

Här får vi an­vän­da al­la vå­ra sin­nen, och ska­pan­det stan­nar in­te vid in­red­ning ut­an tar sig an he­la vår livs­stil, och för mig är det det in­red­ning hand­lar om, att in­re­da ef­ter sin per­son­lig­het och in­tres­sen. Sen kanske in­te al­las in­tres­sen är att ska­pa från grun­den och le­va nä­ra na­tu­ren som Now Age byg­ger på men jag tror att man be­hö­ver stan­na upp i livspuss­let, ta tid för sig själv och hit­ta ba­lan­sen igen och den ron hit­tar man i na­tu­ren.

Gästut­stäl­la­ren Li Edel­ko­ort pre­sen­te­ra­de åt­ta ord i en vac­ker ut­ställ­ning om ani­mism, vil­ket hand­lar om att al­la ma­te­ri­al är le­van­de och att na­tu­ren är be­sjä­lad. Till ut­ställ­ning­en ha­de de lå­nat in pro­duk­ter från and­ra ut­stäl­la­re som pas­sa­de in på de oli­ka or­den sten, djur, fjä­der, snäc­ka, våg, må­nen, frökap­sel och kvist.

Sam­man­fatt­nings­vis en själv­klar väg att gå för att ge vår in­red­ning ett håll­bart tänk som na­tu­ren kan stå ut med.

FO­TO: STI­NA SVAN­BERG

LUGNT OCH HÅLL­BART! På Stock­holmsmäs­san var tren­den tyd­lig, vi ska le­va lång­sam­ma­re och va­ra med­vet­na om ma­te­ri­a­len vi in­re­der med – na­tur­nä­ra to­ner gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.