425 mil kom­mer att skyl­tas om

Mitt i Sollentuna - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

HASTIGHET. De när­mas­te åren kom­mer Tra­fik­ver­ket att sän­ka has­tig­he­ten på fle­ra av lan­dets vägar i syf­te att ef­ter­le­va noll­vi­sio­nen och mins­ka an­ta­let dö­da och svårt ska­da­de i tra­fi­ken. Fram till 2025 kom­mer 425 mil att skyl­tas om till lägre hastighet. Re­dan i år pla­ne­ras änd­ring från 90 kilo­me­ter i timmen till 80 kilo­me­ter i timmen på 111 mil stat­lig väg. Slut­gil­tigt beslut tas i ok­to­ber.

Till följd av om­bygg­na­der med mitt­räc­ke el­ler ny­bygg­da mo­tor­vä­gar så kom­mer man i år ock­så hö­ja has­tig­he­ter­na på nio mils väg från 90 till 100.

Ge­nom för­änd­ring­ar­na räk­nar Tra­fik­ver­ket med att kun­na räd­da 16 liv per år. Sju liv ska kun­na räd­das ge­nom sänk­ta has­tig­he­ter och nio liv ska räd­das ge­nom att ombyggnad med mitt­räc­ken och mo­tor­väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.