Fullt fo­kus runt sta­tio­ner­na

Mitt i Sollentuna - - E4 NÄRINGSLIV · FRÅN NORRTULL TILL ARLANDA - Ma­rie Eriks­son

Hy­res­bo­stä­der är det stor ef­ter­frå­gan på.

Ar­ki­tek­tur som stic­ker ut, cent­rum kring sta­tio­ner och fri­lufts­liv vid naturreser­vat – här byggs det nytt i Sol­len­tu­na.

Sol­len­tu­na kom­mun har he­la fem pen­del­tågs­sta­tio­ner som lig­ger på rad, i en sträck­ning längs med E4:an. Och det är fram­för allt i när­he­ten av dem som det på­går byg­gen och pla­ne­ring av nya bo­stä­der, mest hy­res- och bo­stads­rättslä­gen­he­ter. Kon­tor, af­fä­rer och sam­hälls­ser­vice som till ex­em­pel sko­lor, in­går ock­så i ny­bygg­na­tio­nen.

Men det ska­pas ock­så hel del nya bo­stä­der ut­an­för det be­fint­li­ga pärl­ban­det av sta­tio­ner. Till ex­em­pel i om­rå­det Vä­sjön vid Nor­rorts­le­den, med nor­ra Stock­holms störs­ta al­pi­na an­lägg­ning. Be­lä­get mel­lan två naturreser­vat kan den här de­len av Sol­len­tu­na er­bju­da en hel del na­tursce­ne­ri­er och fri­lufts­liv. Här kom­mer det ock­så att fin­nas mer av en li­te lägre be­byg­gel­se med till ex­em­pel rad­hus och tre vå­ning­ar höga fler­fa­miljs­hus.

Till­sam­mans med den söd­ra och tilli­ka världs­be­röm­da it-gran­nen Kis­ta, en stads­del som till­hör Stock­holms kom­mun, bil­dar om­rå­de­na runt He­le­nelund, Sol­len­tu­na och Hägg­viks sta­tio­ner en av Stock­holms läns ytt­re re­gi­o­na­la stads­kär­nor.

För att in­te ut­veck­ling­en av allt­i­från ef­ter­trak­ta­de bo­stä­der till ar­bets­plat­ser ba­ra ska kret­sa kring Stock­holms stads­cent­rum, bil­da­des åt­ta nya stads­kär­nor 2010. De in­går i den re­gi­o­na­la ut­veck­lings­pla­nen för Stock­holm, RUFS.

– Kis­ta och Sol­len­tu­na kom­mer att län­kas sam­man än­nu mer och bli till en ko­kan­de hubb i re­gi­o­nen när tvärbanan kom­mer hit 2023. Det si­ar Mat­ti­as Berg, kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg hos Sol­len­tu­na kom­mun.

Sol­len­tu­na kom­mun gick från ett mer tra­di­tio­nellt stads­bygg­nads­kon­tor till he­te­ro­gen sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning i ja­nu­a­ri i år.

– Nu job­bar oli­ka ak­tö­rer i kom­mu­nen mer hand i hand med varand­ra, be­rät­tar Sol­len­tu­na kom­muns sam­hälls­bygg­nads­chef, Aman­da Hor­witz. Vi an­vän­der varand­ras kun­skap för att ut­veck­la at­trak­ti­va om­rå­den med väl ut­byggd ser­vice. Och det gör vi i nä­ra di­a­log med nä­rings­li­vet, det är en för­ut­sätt­ning för att det ska kun­na bli rik­tigt bra.

Sol­len­tu­na har som mål att få fram 300 nya bo­stä­der per år i kom­mu­nen och den pla­ne­ring­en ser ut att hål­la.

I dag är Aman­da Hor­witz och Mat­ti­as Bergs ar­bets­plats det 40 år gam­la kom­mun­hu­set i Tu­re­berg, det vill sä­ga i cent­rum­om­rå­det vid Sol­len­tu­na sta­tion. Men snart ska det här hu­set renoveras och då får per­so­na­len där till­fäl­ligt flyt­ta in i The Facto­ry, en ba­nan­for­mad glas­bygg­nad i om­rå­det Söd­ra Hägg­vik. The Facto­ry ska bli ”Nor­dens störs­ta in­no­va­tions­hubb” med fo­kus på star­tup-bo­lag.

Runt 4 000 nya bo­stä­der med bland an­nat tre 23-vå­nings­hus, sko­lor, vård­cen­tral och ett stort af­färs­cent­rum hål­ler på att växa fram in­till The Facto­ry i Söd­ra Hägg­vik. En ny en­tré till tåg­sta­tio­nen i Hägg­vik är på gång och en ut­byggd för­bi­fart ska gö­ra det lät­ta­re att ta sig hit från till ex­em­pel Stock­holms ci­ty el­ler Ar­lan­da.

På gam­la mäss­om­rå­det som ti­di­ga­re ha­de allt­i­från mo­de­till ve­ten­skaps­mäs­sor kom­mer det att byg­gas uppe­mot 700 nya lä­gen­he­ter, ett se­ni­or­bo­en­de och an­nan ser­vice.

Finns det nå­got om­rå­de med ny­bygg­da lä­gen­he­ter som har va­rit svå­ra att hy­ra ut i Sol­len­tu­na?

– Hy­res­bo­stä­der är det stor ef­ter­frå­gan på. Dä­re­mot har det här, lik­som på så många and­ra stäl­len, gått li­te trö­ga­re med för­sälj­ning av ny­pro­du­ce­ra­de bo­stads­rät­ter de se­nas­te åren. Men det finns ett nytt kvar­ter i om­rå­det Vä­sjön som till­fäl­ligt har hyrts ut till an­ställ­da som ar­be­tar i när­he­ten. De lä­gen­he­ter­na kom­mer sä­kert att va­ra lät­ta­re att hy­ra ut när om­rå­det har fått mer av så­dant som af­fä­rer och kom­mu­ni­ka­tio­ner på plats, sä­ger Aman­da Hor­witz.

FO­TO: SWECO

AR­KI­TEK­TUR. Det pla­ne­ra­de Tvär­ba­ne­tor­get i He­le­nelund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.