Nio­å­ring skrev brev till Löfven – och fick svar.

Sollentunadirekt - - SIDAN 1 - So­fie Ax­els­son

En nio­å­ring från Sol­len­tu­na skrev ett brev om det hon upp­rör­des mest över och fick ett per­son­ligt brev från stats­mi­nis­tern som svar.

Den ni­o­å­ri­ga Sol­len­tu­na­bon skrev till stats­mi­nis­tern om sin oro för dju­ren och na­tu­ren.

”Jag tyc­ker vi är ett stort pro­blem för värl­den. När jag såg på Blue pla­net in­såg jag hur stort hot män­ni­skan är mot dju­ren. Så jag tyc­ker vi bor­de byg­ga el­driv­na bå­tar så att det in­te lå­ter för dju­ren. För un­der havs­y­tan blir det ett far­ligt ljud för dju­ren. Sen tyc­ker jag ock­så att vi bor­de gö­ra plast som för­mult­nar i jor­den för då mins­kar plas­ten i ha­vet”, skri­ver hon.

Bre­vet mås­te ha be­rört stats­mi­nis­tern då ett svar från ho­nom strax lan­da­de i hen­nes brev­lå­da i Sol­len­tu­na. Även om plast som för­mult­nar är en upp­fin­ning som kan bli svår­löst be­rät­tar stats­mi­nis­tern om ar­be­tet som re­ge­ring­en gör för att hind­ra plast att ham­na i ha­vet. Han tyc­ker ock­så att el­driv­na bå­tar lå­ter som en klok idé.

Brev­väx­ling­en upp­märk­sam­ma­des först av ny­hets­by­rån Si­ren.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FICK SVAR. En nio­å­ring från Sol­len­tu­na skrev brev till stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) och fick svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.