Här är som­ma­rens sto­ra väg­ar­be­ten

Väg­byg­gen, av­stäng­da järn­vägs­spår och trafik som leds om. Det hän­der en hel del run­tom i Stock­holm den­na som­mar. Men det kom­mer att fly­ta på trots allt, tror Tra­fik­ver­ket.

Mitt i Sollentuna - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg el­la.so­der­berg@di­rek­tp­ress.se

Det är det ar­be­tet som in­ne­bär störst för­änd­ring­ar om man vill re­sa i som­mar.

Som­ma­ren i Stock­holm är tra­fik­ar­be­te­nas hög­sä­song. Vän­tar ka­os när så många är hem­ma? Nej, in­te nöd­vän­digt­vis, tror Tra­fik­ver­ket.

STOCK­HOLM

Som van­ligt vän­tar fler sto­ra tra­fik­ar­be­ten i som­mar. En­ligt Helena Sund­berg, re­gi­o­nal di­rek­tör på Tra­fik­ver­ket är Ge­ting­mid­jan som­ma­rens störs­ta pro­jekt.

I år är det tred­je och sista som­ma­ren som tågräl­sen mel­lan Stock­holms cen­tral och Stock­holms söd­ra ska re­no­ve­ras för att hål­la i yt­ter­li­ga­re 80 år.

– Vi gör en to­talav­stäng­ning i åt­ta vec­kor, men den på­ver­kar än­då mind­re i år än ti­di­ga­re år ef­tersom fär­re åker tåg nu. Men det är det ar­be­tet som in­ne­bär störst för­änd­ring­ar om man vill re­sa i som­mar, sä­ger Helena Sund­berg.

Har full fram­kom­lig­het

And­ra sto­ra ar­be­ten på gång är den nya Skuru­bron i Nac­ka samt en by­te­s­punkt för kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Ar­ninge, Tä­by.

– Där har vi lyc­kats gö­ra ut­form­ning­ar så att bi­lar­na har full fram­kom­lig­het un­der bygg­ti­den. Det är li­te läg­re has­tig­he­ter men det på­ver­kar in­te tra­fi­ken så myc­ket. Det finns många ar­be­ten vi lyc­kas gö­ra ut­an att stänga av.

Hon sä­ger att det är svårt att sia om stock­hol­mar­na kom­mer va­ra ute i bil­tra­fi­ken mer än van­ligt när många väl­jer att ”hemest­ra” i som­mar.

Men även om det skul­le bli så har man vid fle­ra tra­fik­ar­be­ten om­led­ning el­ler pa­ral­lel­la vägar för bi­lar­na att kö­ra på.

”Finns en del för­de­lar”

Co­ro­na­pan­de­min har på­ver­kat de fles­ta bran­scher i lan­det, men för Tra­fik­ver­ket ver­kar myc­ket fly­ta på bra.

– Co­ro­na­vi­ru­set har lett till en del om­pla­ne­ring, men det finns en del för­de­lar. Ex­em­pel­vis där vi job­bar på Ekerö­vä­gen har vi fått mer tid för att spränga vid Lin­dö tun­nel, vil­ket har lett till att man kan ar­be­ta snab­ba­re just ef­tersom det har va­rit mind­re trafik på vägen, sä­ger Helena Sund­berg.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

VÄGJOBB. I som­mar ar­be­tar Tra­fik­ver­ket på fle­ra plat­ser i lä­net, bland an­nat i Ar­ninge i Tä­by.

Helena Sund­berg är re­gi­o­nal di­rek­tör på Tra­fik­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.