Pi­er­re – den sista tält­ma­ka­ren?

Pi­er­re Ves­terlund är en av få i Sve­ri­ge som kan kons­ten att ska­pa ett tält från grun­den.

Mitt i Sollentuna - - SIDAN 1 - An­ne Lich­tenste­in 070-091 23 42 an­ne.lich­tenste­in@di­rek­tp­ress.se

Pi­er­re Ves­terlund syr al­la tält som går att fö­re­stäl­la sig. Re­dan som skol­poj­ke fick han hjäl­pa pap­pa i af­fä­ren med att sy de­tal­jer­na. Nu dri­ver han vi­da­re fö­re­ta­get i Häs­sel­by.

HÄS­SEL­BY

I en halv­gömd lo­kal i Häs­sel­by sit­ter Pi­er­re Ves­terlund och syr på ett tält­föns­ter. Luk­ten av de nysyd­da täl­ten får en att dröm­ma sig till­ba­ka till nå­got gam­malt som­mar­min­ne.

En cam­ping­ra­dio står på i bak­grun­den. Här finns fjäll­tält, cam­ping­tält och en mas­siv va­ri­ant som på­min­ner om mi­li­tär­tält. Ing­et tält är för stort el­ler för li­tet för att Pi­er­re ska ta sig an ut­ma­ning­en.

– Som det här täl­tet, det är ett dragra­cing­tält. Ta­ket på den här är 14x4 me­ter, och med mas­sa de­tal­jer. Det är kul men gans­ka kom­pli­ce­rat, be­rät­tar han och blädd­rar mel­lan de sto­ra, väl­syd­da tyglag­ren.

En hel del gal­na jobb

Men Pi­er­re har fått kons­ti­ga­re be­ställ­ning­ar än så. För ett och ett halvt år se­dan fick han ett sam­tal från För­svars­mak­ten som vil­le ha en pro­to­typ för he­li­kop­ter­skydd.

– Det höll jag på med en hel vin­ter. Det var ett ka­non­jobb, nu lig­ger det ute på test. Blir det av så får man ju fun­de­ra på vad man har dra­git på sig, skrat­tar Pi­er­re.

Den märk­li­gas­te be­ställ­ning­en han har gjort var dock ett ge­nom­skin­ligt fjäll­tält i full ska­la åt en konst­när.

– Hon skul­le fyl­la det med sand från Sa­ha­ra och kopp­la in fläk­tar för att san­den skul­le yra runt.

Ska­par som­mar­min­nen Han hål­ler upp en mi­ni­a­tyr av täl­tet fram­för sig. Ing­et man dröm­mer om att so­va i på cam­pingse­mestern. Som ra­ka mot­sat­sen vi­sar han ett tält med spe­ci­ellt tyg i silver.

– Det här gjor­de jag för en fo­to­graf som fo­tar rymd­ste­nar, så att det blir rik­tigt mörkt där in­ne och de själ­va kan stäl­la in lju­set.

Pi­er­re Ves­terlund är helt en­sam i Sve­ri­ge om att sy tält som ser ut som som­mar­hus och står på ett trä­golv. Det ser ut som ett li­tet en­vå­nings­hus med mju­ka väg­gar. In­u­ti kan det fin­nas in­ner­tält som bil­dar väg­gar, för att få käns­lan av fle­ra rum.

– Då har folk det som ett som­mar­stäl­le och stäl­ler upp det i skär­går­den från maj till sep­tem­ber. Att sy ett så­dant hustält tar un­ge­fär en vec­ka.

För­de­len med att vi flyt­ta­de hit är att jag kan ta de här sto­ra, skum­ma job­ben.

Tog över ef­ter fa­dern Re­dan som ung som­mar­job­ba­de Pi­er­re i fö­re­ta­get som då drevs av hans far.

– När jag var tolv år fick jag bör­ja med att sy gar­di­ner­na me­dan pap­pa syd­de sta­tiv­täl­ten. Han tit­tar fort­fa­ran­de för­bi ibland och spa­nar in lä­get, be­rät­tar han.

Men vägen till fa­mil­je­fö­re­ta­get har in­te va­rit spikrak. I 20 år var Pi­er­re i åke­ri­bran­schen. För 14 år se­dan tog han över och för fy­ra år se­dan flyt­ta­de han fö­re­ta­get till Häs­sel­by, ef­ter en livs­tid på Bir­ger Jarls­ga­tan.

– För­de­len med att vi flyt­ta­de hit är att jag kan ta de här sto­ra, skum­ma job­ben, det ha­de jag in­te kun­nat gö­ra i stan. Sen var det ro­li­ga­re att stå i bu­ti­ken i stan. Ha­de vi sålt mer ha­de jag nog va­rit kvar, men nu för ti­den går man in på ett stort va­ru­hus när man ska kö­pa tält och kom­mer ut med en hel ut­rust­ning och mer där­till.

Förr i ti­den cam­pa­de Pi­er­re i Eu­ro­pa med fa­mil­jen, men nu för ti­den lyx­ar han till det med hus­vagn i säll­skap med täl­tet.

– Då ha­de vi ett rik­tigt he­der­ligt tält fast myc­ket stör­re såklart, är man tält­hand­la­re så ska man väl ha det störs­ta! Jag tyc­ker al­la bor­de pro­va på cam­ping. Det är så lätt. Det är ett skönt liv.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

TÄLT VAR DET HÄR! Pi­er­re Ves­terlund tyc­ker al­la bor­de pro­va på cam­ping: ”Det är ett skönt liv”. TROGGEN LOG­GA. Tält­cen­tra­len sam­ma har haft log­ga än­da se­dan 1939.

GÅR I ARV. Pi­er­res far Lars Ves­terlund dom skym­tar i ned­re hör­net var ock­så tält­ma­ka­re.

EX­PERT. Det gäl­ler att hål­la re­da på al­la de­lar när det ska pro­du­ce­ras tält. Ibland syr Pi­er­re Ves­terlund he­la ”hus” som får tjänst­gö­ra som som­mar­stäl­le i skär­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.