Åtal för tor­tyr­lik­nan­de miss­han­del

Konflikt mel­lan gäng led­de till kid­napp­ning

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA - An­ton Kyhlbäck 070-787 87 07 an­ton.kyhl­back@di­rek­tp­ress.se

Gär­ning­en or­sa­ka­de syn­ner­ligt li­dan­de och gär­nings­män­nen har vi­sat syn­ner­li­gen hän­syns­lös­het och rå­het.

NOR­RORT

En konflikt mel­lan ett an­tal per­so­ner i Nor­rort led­de till att nio unga per­so­ner häk­ta­des. Nu åta­las män­nen. En­ligt åkla­ga­ren ska en ung man ha ut­satts för tor­tyr­lik­nan­de miss­han­del, nat­ten den 22 december.

Två yng­re män tving­a­des ned på knä vid vänd­plat­sen på Löt­ting­e­vä­gen i Tä­by. Där­ef­ter för­des de­ras kam­rat bort. En­ligt åkla­ga­ren ska han un­der mer än en tim­mes tid ha fått ut­stå oli­ka for­mer av miss­han­del och bland an­nat sänkts ned i kallt vat­ten in­nan han släpp­tes.

To­talt nio per­so­ner, mel­lan 18 och 21 år, åta­las för män­ni­sko­rov och syn­ner­li­gen grov miss­han­del nat­ten den 22 december i Tä­by. En av per­so­ner­na miss­tänks även för rån. Sex är hem­ma­hö­ran­de i Tä­by, en i Sol­len­tu­na, en i Val­len­tu­na och en i Stock­holm.

Sam­ti­digt väcks åtal mot de tre yng­re män­nen, in­klu­si­ve kid­napp­nings­off­ret, för rån och för­sök till ut­press­ning – vil­ket ska ha skett ti­di­ga­re un­der sam­ma dag vid Gull­sjön i Tä­by.

En­ligt åta­let för män­ni­sko­rov ska en konflikt upp­stått på Löt­ting­e­vä­gen un­der kväl­len. I sam­band med bort­fö­ran­det ska kid­napp­nings­off­ret ha miss­hand­lats fle­ra gång­er, ho­tats med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål och ska­dats över he­la krop­pen.

”Tor­tyr­lik­nan­de in­slag”

En gren­såg, en ba­tong och en kniv ska bland an­nat ha ta­gits i be­slag un­der ut­red­ning­en.

Åkla­ga­re Jesper Pau­lan­der me­nar att miss­han­deln bör be­dö­mas som syn­ner­li­gen grov, då ”[…] gär­ning­en or­sa­ka­de syn­ner­ligt li­dan­de och gär­nings­män­nen vi­sat syn­ner­li­gen hän­syns­lös­het och rå­het ge­nom att fle­ra per­so­ner all­var­ligt miss­hand­lat mål­sä­gan­den och de­lar av miss­han­deln va­rit av tor­tyr­lik­nan­de slag.”

Kid­napp­nings­off­ret ska även ha spänts fast vid en rull­stol och sänkts ned i kallt vat­ten, och se­na­re tving­ats att själv ba­da i vatt­net. Ne­kar till brott Jesper Pau­lan­der, åkla­ga­re och för­un­der­sök­nings­le­da­re, har ti­di­ga­re sagt att det hand­lar om fle­ra brott.

– Det hand­lar om grova brott, sa han i en ti­di­ga­re in­ter­vju.

För­svars­ad­vo­ka­ter­na Gabri­el Bar­soum och Neo Bar­soum Barstedt, som fö­re­trä­der två av de miss­tänk­ta i män­ni­sko­ro­vet, har ti­di­ga­re sagt att de­ras kli­en­ter ne­kar till brot­ten.

– Min kli­ent ne­kar till brott. Han kom­mer ha an­led­ning att kom­men­te­ra mer kring det när för­hand­ling­ar­na bör­jar, sa Neo Bar­soum Barstedt, till StockholmD­irekt.

För­u­tom åtal om män­ni­sko­rov väcks även åtal mot de tre mål­sä­gan­de. De är i sam­ma ål­der och hem­ma­hö­ran­de i Tä­by. En­ligt stäm­nings­an­sö­kan är de miss­tänk­ta för för­sök till ut­press­ning mot en av de in­blan­da­de per­so­ner­na.

En­ligt åta­let ska de ha ho­tat med kniv och för­sökt ut­pres­sat ve­der­bö­ran­de på 10 000 kro­nor.

Al­la tre ne­kar till brot­ten.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

ÅTAL. Ett bråk mel­lan fle­ra per­so­ner i Nor­rort har lett till två åtal om män­ni­sko­rov, syn­ner­li­gen grov miss­han­del och rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.