Unga häk­tas för män­ni­sko­rov

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA -

22-23 december. Po­li­sen fat­tar miss­tan­ke om en kid­napp­ning i Tä­by. In­for­ma­tion om brot­tet når in­te all­män­he­ten för­rän i januari.

25-28 december. Fem per­so­ner be­gärs häk­ta­de för hän­del­ser­na vid Löt­ting­e­vä­gen den 23 december.

16 januari. Åkla­ga­ren med­de­lar att ären­det gäl­ler ett miss­tänkt män­ni­sko­rov. Han med­de­lar även att för­hör med vitt­nen och att en ut­red­ning på­går i fal­let.

18 januari. Yt­ter­li­ga­re en per­son från Val­len­tu­na häk­tas, på san­no­li­ka skäl, miss­tänkt för in­bland­ning i brot­ten.

28 april. StockholmD­irekt rap­por­te­rar att nio per­so­ner är häk­ta­de i fal­let. En av de miss­tänk­ta är från Sol­len­tu­na, och samt­li­ga mel­lan 18 och 21 år gam­la.

1 ju­ni. Åtal väcks. Da­tum för hu­vud­för­hand­ling i må­let än­nu oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.