Tips: Så får man ett bätt­re po­li­tiskt sam­tal

Mitt i Sollentuna - - #ETTSTHLM · ÖVER GRÄNSEN -

● I Fa­ce­book­grup­pen ”Nya principer för po­li­tik” som Ti­na Vi­kor häm­tar in­spi­ra­tion från har med­lem­mar­na skic­kat in tips om hur man får ett bätt­re po­li­tiskt sam­tal. Här är någ­ra av punk­ter­na.

● Be­hand­la and­ra som du själv vill bli be­hand­lad. Inga an­grepp el­ler för­akt, in­te ral­je­ran­de el­ler för­mins­kan­de.

● Und­vik att dra för­has­ta­de slut­sat­ser om and­ra. Fö­re­gå med gott ex­em­pel hell­re än att mäst­ra and­ra.

● Be­mö­ta an­grepp med mot­frå­gor som ”vad me­nar du med det där?” el­ler ”var­för så otrev­lig ton?” och lik­nan­de.

● In­te pra­ta som att det är ”sista stri­den”. Även om per­so­nen in­te ver­kar vil­ja ta till sig det man sä­ger kan det myc­ket väl än­då läm­na in­tryck, någ­ra tim­mar el­ler da­gar se­na­re.

● Vå­ga sä­ga om man tyc­ker oli­ka men all­tid va­ra ny­fi­ken och vil­lig att tit­ta när­ma­re på det man tar för gi­vet.

● Und­vik: Skval­ler, över­drift, ne­ga­ti­vi­tet, kla­gan­de, dö­man­de, ur­säk­ter, dog­ma­tism/hål­la fast vid en upp­fatt­ning ut­an till­räck­lig grund el­ler kri­tisk pröv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.