På jakt efter smit­tan

I ett hus på Ka­ro­lins­kas om­rå­de i Sol­na finns det störs­ta di­a­gnos­tis­ka lab­bet i Sve­ri­ge för att tes­ta ak­tiv co­ro­na­smit­ta.

Mitt i Sollentuna - - SIDAN 1 - Victor Malmcro­na victor.malmcro­na@di­rekt­press.se

På Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i Sol­na lig­ger Sve­ri­ges störs­ta labb för test­ning av ak­tiv co­ro­na­smit­ta. Vi tog en titt bakom ku­lis­ser­na för att se hur den enor­ma ap­pa­ra­ten egent­li­gen fun­ge­rar.

STOCK­HOLM

Det är en ky­lig ons­dags­natt i bör­jan av april. Ett en­samt plan lan­dar på ett öde Ar­lan­da. Pla­net har pre­cis gjort en tur och re­tur-flyg­ning till Ki­na, och i lastut­rym­met finns fle­ra ton ana­lys­ma­te­ri­al och ro­bo­tar.

Las­ten körs till Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet. Där ska den an­vän­das för att få den svens­ka ka­pa­ci­te­ten att tes­ta män­ni­skor för co­vid-19-smit­ta att bli myc­ket stör­re.

Det har nu gått någ­ra må­na­der se­dan den där april­nat­ten. I Bi­o­me­dicum, ett hus på Ka­ro­lins­kas om­rå­de i Sol­na, finns det störs­ta di­a­gnos­tis­ka lab­bet i Sve­ri­ge för att tes­ta ak­tiv co­ro­na­smit­ta.

Igång se­dan mars

En av de hu­vud­an­sva­ri­ga för test­ning­en är Mat­hi­as Uh­lén, pro­fes­sor i mi­kro­bi­o­lo­gi på KTH. Se­dan mars må­nad har Mat­hi­as och hans fors­kar­grupp lagt den eg­na forsk­ning­en på hyl­lan för att fo­ku­se­ra på coronaviru­set.

– Vi in­såg ti­digt att vi mås­te ha möj­lig­het att tes­ta brett. Men när vi sat­te igång, då ha­de vi som uni­ver­si­tet in­te rätt att gö­ra den stor­ska­li­ga forsk­ning­en och test­ning­en. Vi be­höv­de tillå­tel­se, ett be­myn­di­gan­de, från re­ge­ring­en. Det kom se­dan i mit­ten av maj, sä­ger han.

Växt ex­plo­sions­ar­tat Test­ning­en, som drivs un­der KI:s flagg av fors­ka­re från KTH, bör­ja­de i ett en­da labb på Bi­o­me­dicum men har nu vux­it till att sträc­ka sig över tre vå­ning­ar och en­ga­ge­ra 100 per­so­ner. På åt­ton­de vå­ning­en rå­der feb­ril ak­ti­vi­tet. Där sit­ter kit­pac­kar­na, de som sät­ter ihop pa­ke­ten som går ut till per­so­ner som ska tes­tas.

När tes­ter­na se­dan kom­mer tillbaka ham­nar de i prov­mot­tag­ning­en. Där sit­ter en hand­full per­so­ner. De är iför­da skydds­klä­der för de han­te­rar tu­sen­tals pro­ver var­je dag, många med ak­tiv smit­ta.

Pro­ver­na pac­kas upp och läggs in i en ugn. De värms upp till 56 gra­der i un­ge­fär en halv­tim­me för att ta död på vi­ru­set och skyd­da per­so­na­len från smit­ta. Där­ef­ter ana­ly­se­ras pro­ver­na, re­sul­ta­ten lad­das upp till en da­ta­bas där de ut­vär­de­ras och rap­por­te­ras ut.

Lab­bet har ka­pa­ci­tet att tes­ta 70 000 pro­ver i vec­kan. In­nan se­mes­ter­må­na­den ju­li tes­ta­des un­ge­fär 40 000 per­so­ner var­je vec­ka.

Var­för in­te tes­ta 70000 i vec­kan?

– Vi har in­te till­räck­ligt med pro­ver. Det är ju nå­gon som mås­te ta pro­ver­na. Men det är en bra frå­ga, jag tyc­ker vi bor­de kö­ra på full ka­pa­ci­tet. Vi var li­te trö­ga i star­ten ock­så, men å and­ra si­dan har det ba­ra gått någ­ra må­na­der se­dan vi fick be­myn­di­gan­det, sä­ger Mat­hi­as Uh­lén.

Vi in­såg ti­digt att vi mås­te ha möj­lig­het att tes­ta brett.

Symp­tom­fri smit­ta Sam­ti­digt som test­ning­en på­går fors­kas det om vi­ru­set. En­ligt en ar­ti­kel i Na­tu­re upp­vi­sar 40 pro­cent av de som bär smit­tan in­te någ­ra symp­tom, be­rät­tar Mat­hi­as Uh­lén.

Och många av de som smit­tas i Sve­ri­ge idag blir det av per­so­ner som är symp­tom­fria, me­nar Mat­hi­as Uh­lén. Där­för är smitt­spår­ning vik­tigt och han hop­pas att Folk­hälso­myn­dig­he­ten tyc­ker li­ka­dant.

– Om vi nå­gon­sin ska tillbaka till ett nor­mallä­ge mås­te vi iden­ti­fi­e­ra de som har vi­ru­set men in­te upp­vi­sar symp­tom. Men att tes­ta al­la i lan­det är svårt och dyrt, så vi mås­te hit­ta ett sätt att gö­ra det på ett håll­bart sätt. Vi tror på smitt­spår­ning ut­i­från de som är kon­sta­te­rat sju­ka, sä­ger Mat­hi­as Uh­lén och fort­sät­ter:

– Vi hop­pas hit­ta en lös­ning på det här i mit­ten av hös­ten, och då kun­na tes­ta i prin­cip he­la Stock­holm.

UNIKT. ”Det är spän­nan­de att få job­ba med ett sånt här vi­rus som har så många an­sik­ten. Hälf­ten av de som är smit­ta­de upp­vi­sar inga symp­tom, and­ra blir fruk­tans­värt sju­ka. Det är unikt”, sä­ger Mat­hi­as Uh­lén, pro­fes­sor i mi­kro­bi­o­lo­gi vid KTH.

SPÅRBART. Pro­ver­na märks med streck­ko­der som gör att de går att spå­ra he­la vägen från att de skic­kas ut, tills de tes­tats. SNABBJOBBA­T. Ny­in­köp­ta ro­bo­tar har gjort att sto­ra de­lar av test­ning­en nu är au­to­ma­ti­se­rad, be­rät­tar fors­ka­ren Fred­rik Ed­fors (t.v.), ope­ra­tivt an­sva­rig för di­rekt-PCR, som test­me­to­den he­ter. Pro­fes­sor Mat­hi­as Uh­lén t.h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.