La­tins­ka dans­ryt­mer för kropp och själ.

Mitt i Sollentuna - - SIDAN 1 - Anton Kyhlbäck

Att träf­fa and­ra män­ni­skor och rö­ra på höf­ter­na gör dig gla­da­re. Det me­nar en ny dans­grupp i Sol­len­tu­na och bju­der in and­ra till att dan­sa i He­le­nelund.

De tre tje­jer­na från Sol­len­tu­na har många sa­ker ge­men­samt. En sak är att de gil­lar att dan­sa, och en an­nan att de har er­fa­ren­he­ter av upp- och ned­gång­ar i li­vet.

Se­dan ett par veckor till­ba­ka träf­fas de i He­le­nelund, vid fot­bolls­pla­nen, för att lyss­na på mu­sik och rö­ra på höf­ter­na till la­ti­na­me­ri­kansk mu­sik. Nu vill de bju­da in and­ra till att dan­sa.

– Det här är ett sätt att ha ro­ligt ut­an att an­stränga sig, sä­ger May Ha­ma­oui.

Al­la tre är pro­fes­sio­nel­la danspe­da­go­ger med fle­ra års er­fa­ren­het.

En av dan­sar­na är Bar­ba­ra Flo­res som har dan­sat pro­fes­sio­nellt se­dan 2007. Hon är ur­sprung­li­gen från Ku­ba, var­i­från hon fått med sig gläd­jen till dan­sen, och kom till Sve­ri­ge för li­te mer än 20 år se­dan. Hon be­rät­tar om sin mam­mas bort­gång, och svå­rig­he­ter­na med att va­ra en­sam­stå­en­de mam­ma till två sö­ner. Mer än en gång har hon över­ar­be­tat sig själv, och bli­vit sjuk­skri­ven, men hit­tat till­ba­ka med hjälp av dan­sen – och vän­ner­na.

– Li­vet ba­ra vän­de upp och ner. Men jag har all­tid sagt att jag in­te ger upp.

May Ha­ma­oui drab­ba­des 2012 av bröst­can­cer och me­nar dan­sen har hjälp hen­ne un­der sin åter­hämt­ning ef­ter cell­gifts­be­hand­ling­en.

Bar­ba­ra Flo­res igen: – Man mår bätt­re av dans, och det är ett bra sätt att få en kick, och det le­der även till ett bätt­re sam­häl­le.

Dans­for­mer­na är allt från sal­sa och cha-cha-cha till grupp­trä­nings­dan­sen zum­ba.

– Vi vän­der oss egent­li­gen till al­la, men spe­ci­ellt de som kanske in­te har vå­gat dan­sa in­nan, sä­ger May Ha­ma­oui.

FO­TO: PRIVAT

DANS. Dan­stri­on Ara­say Cachita, May Ha­ma­oui och Bar­ba­ra Flo­res.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.