Höjd av­gift för ute­bli­vet vård­be­sök

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA -

STOCK­HOLM. Snart höjs kost­na­den för ute­bli­vet vård­be­sök. Den pa­ti­ent som in­te av­bo­kar sin tid 24 tim­mar fö­re be­sö­ket el­ler har ett gil­tigt skäl till av­bok­ning­en ska få be­ta­la 400 kro­nor.

– Av­sik­ten är ju in­te att få in peng­ar, av­sik­ten är att ge pa­ti­en­ten vård. Där­för är det ock­så vik­tigt att fort­sät­ta ar­be­ta med sms-på­min­nel­ser till be­sök, mo­ti­ve­ran­de sam­tal in­för ope­ra­tio­ner och att byg­ga för­tro­en­de hos pa­ti­en­ter­na, sa­de Björn Er­iks­son, häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tör på Re­gi­on Stock­holm, i en kommentar.

Ti­di­ga­re låg kost­na­den för ute­bli­vet be­sök mel­lan 100 och 350 kro­nor, be­ro­en­de på vil­ken sorts vård det gäll­de. Den nya, en­het­li­ga av­gif­ten bör­jar gäl­la 1 sep­tem­ber.

SOLLENTUNA VK

VÄRVAD. Syd­ney Nel­son och Lot­ta Jämtsved sig­ne­rar kon­trak­tet in­för den nya sä­song­en.FOTO:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.