Kom­mu­nen ökar när­va­ron i Eds­berg

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA -

EDS­BERG. En poj­ke i ton­å­ren blev för­ra vec­kan all­var­ligt ska­dad i sam­band med en kniv­skär­ning i Eds­berg. Sol­len­tu­na kom­mun med­de­lar att de ökar sin när­va­ro i om­rå­det ef­ter hän­del­sen.

Eds­bergs­sko­lan har för­stärkt sitt kris­stöd och kom­mu­nen tar emot sam­tals­stöd via te­le­fon. Fri­tids­går­den Ring­en och Qben hål­ler öp­pet i om­rå­det, och fäl­ta­re samt väk­ta­re har satts in.

– Det är helt oac­cep­ta­belt att man med berått mod för­sö­ker ta li­vet av en an­nan män­ni­ska och ut­sät­ter om­giv­ning­en för livs­fa­ra, sä­ger Henrik Thu­nes (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, i ett press­med­de­lan­de.

RÄTTELSE. Två upp­gif­ter var fel­ak­ti­ga i ar­ti­keln ”Fri­id­rotts­klub­ben går på knä­na”. Klub­ben med­de­lar att de har för­lo­rat 1-1,2 mil­jo­ner i in­täk­ter (in­te två mil­jo­ner) samt att man än­nu in­te ta­git be­slut om per­mit­te­ring­ar för res­ten av året.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

ÖP­PET. Fler fäl­ta­re och väk­ta­re ska sy­nas i Eds­berg, med­de­lar kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.