Tvär­ba­nans Kistagren

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA - Em­ma Löf Hag­ström Håll­plat­ser:

NORRORT

Tvär­ba­nan ska få en Kistagren och byg­gas ut från Ulvsun­da till He­le­nelund. För att kun­na ge­nom­fö­ra ar­be­tet mås­te E4:an le­das om till­fäl­ligt vid Kis­ta, nå­got som kom­mer att på­ver­ka tra­fi­kan­ter.

Tvär­ba­nan ska byg­gas ut med åt­ta kilo­me­ter från nor­ra Ulvsun­da via Brom­ma flyg­plats, Kis­ta och vi­da­re till He­le­nelund. För att den ska kun­na pas­se­ra un­der mo­tor­vä­gen mel­lan Kis­ta och He­le­nelund be­hö­ver be­fint­lig väg­port un­der E4:an bred­das, och där­med mås­te tra­fi­ken till­fäl­ligt le­das om.

– Den ska le­das ut och runt där det i dag finns en par­ke­ring, sä­ger Eri­ka Björns­son på Tra­fik­kon­to­ret.

”Kom­mer på­ver­ka tra­fi­ken” Flö­det av gång- och cy­kel­tra­fi­kan­ter på den ak­tu­el­la plat­sen är re­la­tivt hög, då Kista­gång­en som bör­jar vid väg­por­ten är en del i ett re­gi­o­nalt cy­kel­stråk, och ut­gör en av få kopp­ling­ar mel­lan Kis­ta och Sol­len­tu­na. Dess­utom pas­se­rar många män­ni­skor dag­li­gen plat­sen, när de rör sig mel­lan He­le­nelunds sta­tion och ar­bets­plat­ser­na i Kis­ta.

Bå­de des­sa och bil­tra­fi­ken kom­mer på­ver­kas, be­rät­tar Eri­ka Björns­son.

– Det kom­mer på­ver­ka tra­fi­ken. Dels bi­lis­ter på E4:an lo­kalt, men även gång- och cy­kel­tra­fi­kan­ter ef­tersom det kom­mer bli till­fäl­li­ga om­led­ning­ar. Am­bi­tio­nen är dock själv­klart att gö­ra det så bra som möj­ligt för al­la, men det är klart det kan stund­tals bli li­te krång­li­ga­re än van­ligt att ta sig fram, sä­ger hon.

200 träd mås­te hug­gas ner SL pla­ne­rar att ut­bygg­na­den för he­la sträc­kan ska va­ra klar till år 2023, men ti­di­ga­re i vec­kan rap­por­te­ra­de vi om att byg­get av tvär­ba­nan kan för­se­nas, ef­tersom ett spanskt bo­lag över­kla­gat upp­hand­ling­en av etapp två.

När man kom­mer bör­ja le­da om tra­fi­ken är där­för oklart.

I sam­band med om­led­ning­en på­ver­kas un­ge­fär 200 träd. SL ska ut­fö­ra en na­tur­vär­desin­ven­te­ring för na­tur­om­rå­den som ska god­kän­nas av sta­den in­nan des­sa får av­ver­kas.

De mås­te även ta fram för­slag till åter­stäl­lan­de av be­rört na­tur­om­rå­de, så att det i fram­ti­den kan upp­nå lik­nan­de ka­rak­tär som i dag.

BYGGE.

Det kan stund­tals bli li­te krång­li­ga­re än van­ligt att ta sig fram.

● Nor­ra Ulvsun­da, Brom­ma Blocks, Brom­ma flyg­plats, Sol­val­la, Riss­ne, Ur­sviks torg, Ur­svik nor­ra, Är­vinge, Kis­ta

FOTO: MOSTPHOTOS

E4:an kom­mer till­fäl­ligt att le­das om vid Kis­ta, i sam­band med byg­get av tvär­ba­nans Kistagren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.