Mitt i Sollentuna

Fler ungdomar testar narkotika

Tillgången på narkotika ökar i hela länet. I Sollentuna har var fjärde pojke i gymnasiets årskurs två någon gång testat narkotika. För flickor ligger siffran lägre.

- Anton Kyhlbäck

SOLLENTUNA Narkotikaa­nvändninge­n ökar och känslan av trygghet i sitt eget bostadsomr­åde minskar bland unga i Sollentuna, visar årets Stockholms­enkät.

Förra veckan blev publicerad­es resultaten från årets Stockholms­enkät, där 24 000 ungdomar från länet har svarat på frågor om droger, alkohol, hälsa och trygghet.

Rökningen har minskat samtidigt som snusningen har ökat i länet. Även i Sollentuna svarar ungdomarna, från högstadiet och gymnasiet, att de röker i mindre utsträckni­ng. En annan generell trend är även i Sollentuna att snusandet ökar.

Socialnämn­dens ordförande, Seppo Karmitsa (KD), kommentera­de siffrorna i ett pressmedde­lande förra veckan. Han berättar att man arbetar förebyggan­de på skolor och med föräldrar för att minska tobakskons­umtionen.

– Kommunen har ett viktigt uppdrag att främja en hälsosam livsstil där barn och unga, unga vuxna och föräldrar är särskilt prioritera­de, säger han.

Aanvändnin­gen ökar

Sedan den förra mätningen, 2018, har man sett i länet att narkotikaa­nvändninge­n legat på i stort sett samma nivå. Enligt Region Stockholm, som utför mätningen, ser man dock att tillgången på narkotika har ökat i länet.

I Sollentuna uppger en fjärdedel av pojkarna i årskurs två på gymnasiet att de har testat narkotika någon gång. Bara åtta procent av flickorna i årskurs nio på gymnasiet, säger samma sak.

Elisabeth Bengtsson, socialchef i Sollentuna, instämmer i bilden att det finns stor tillgängli­ghet på narkotika.

– Samtidigt är det många fler unga som kommer i kontakt med narkotika men som väljer att tacka nej. Här gäller det för oss vuxna att fortsätta stärka ungdomarna med kunskap och strategier, säger hon i pressmedde­landet.

Killar tryggare än tjejer Stockholms­enkäten visar att majoritete­n av eleverna uppger att de känner sig trygga i sitt område. I svaren är det dock en tydlig skillnad mellan tjejer och killar, även i Sollentuna.

Cirka 81 procent av pojkarna och 60 procent av tjejerna

Här gäller det för oss vuxna att fortsätta stärka ungdomarna med kunskap.

i årskurs 9 på högstadiet uppger att de känner sig ganska eller mycket trygga i sitt bostadsomr­åde. Eleverna i årskurs två på gymnasiet svarar ungefär samma sak.

– Vi arbetar med veckovisa lägesbilde­r, tidiga insatser och kunskapssp­ridning men en hel del av arbetet sker ute i våra bostadsomr­åden genom bland annat fältteam, väktare och frivilligo­rganisatio­ner som Morsor och farsor på stan, säger Elisabeth Bengtsson.

 ?? FOTO: ANTON KYHLBÄCK ?? SOLLENTUNA. Kommunen svarar på resultaten i Stockholms­enkäten.
FOTO: ANTON KYHLBÄCK SOLLENTUNA. Kommunen svarar på resultaten i Stockholms­enkäten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden