Tre män grip­na för grovt va­pen­brott

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA - An­ton Kyhl­bäck an­ton.kyhl­back@di­rekt­press.se

SOL­LEN­TU­NA

Tre per­so­ner greps i för­ra vec­kan vec­kan un­der ett spa­nings­upp­drag av lo­kal­po­li­sen. En för­un­der­sök­ning om för­be­re­del­se till mord och grovt va­pen­brott har upp­rät­tats.

Tre unga män be­väp­na­de med ett va­pen i Sol­len­tu­na greps på öp­pen ga­ta, vil­ket Af­ton­bla­det var först med att be­rät­ta.

Po­li­sen med­de­lar att in­sat­sen ge­nom­för­des av spe­ci­al­ut­bil­da­de po­li­ser i po­lis­om­rå­de Stock­holm Nord. Ett au­to­mat­va­pen ska ha be­slag­ta­gits.

– Vi tror att vi even­tu­ellt kan ha avvärjt ett vålds­dåd. Den här ty­pen av va­pen bär man in­te på sig i van­li­ga fall, in­te ens in­om kri­mi­nel­la grup­per, sä­ger po­lis­kom­mis­sa­rie Fredrik Bor­ne­sand till Sol­len­tu­naDi­rekt.

En för­un­der­sök­ning om för­be­re­del­se till mord och grovt va­pen­brott har upp­rät­tats.

Po­lis­kom­mis­sa­rie Fredrik

Bor­ne­sand är tak­tisk ko­or­di­na­tor på spa­nings­sek­tio­nen för po­lis­om­rå­de Stock­holm Nord.

En­ligt ho­nom var in­sat­sen ett re­sul­tat av spa­nings­sek­tio­nens ut­bild­ning av lo­kal­po­li­ser, som får lä­ra sig att ar­be­ta pro­ak­tivt mot grovt kri­mi­nel­la.

– De får lä­ra sig att gö­ra snab­ba spa­nings­in­sat­ser för att stö­ra och ar­be­ta of­fen­sivt tvångs­me­dels­sö­kan­de. Det in­ne­bär att hit­ta möj­lig­he­ter till kropps­vi­si­ta­tio­ner och hus­rann­sak­ning­ar för att

Vi tror att vi kan ha avvärjt ett vålds­dåd.

sö­ka ef­ter bland an­nat nar­ko­ti­ka och va­pen.

– Den här kväl­len var ett så­dant ar­bets­pass där vi kän­de oro kring en ung in­di­vid som är kopp­lad till grov brotts­lig­het.

Brotts­ru­bri­ce­ring­ar­na kan kom­ma att änd­ras.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

SPA­NING. Ett spa­nings­upp­drag i Sol­len­tu­na led­de till att ett au­to­mat­va­pen be­slag­togs och tre män greps.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.