Mitt i Sollentuna

Barnäktens­kapsbrott stärker skydd för unga

 JURIDIK · I sommar kom en ny straffbest­ämmelse, som är till barns fördel.

- Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familj@direktpres­s.se

Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft, som utvidgar brottet att gifta bort ett barn. Här är några klargörand­en kring den nya lagen.

En ny straffbest­ämmelse om barnäktens­kapsbrott har införts i brottsbalk­en denna sommar.

I Sverige är sedan förut barnäktens­kap mellan två personer som är under 18 år inte tillåtet. Som huvudregel erkänns inte heller utländska barnäktens­kap i Sverige. Regeringen har ansett att det utöver detta finns flera omständigh­eter som talar för att införa ett särskilt barnäktens­kapsbrott.

Till skillnad från brottet äktenskaps­tvång krävs det för detta nya brott inte att det har använts något olaga tvång eller utnyttjand­e av offrets utsatta situation, om brottet har begåtts mot ett barn. Det blir alltså även straffbart att förmå eller tilllåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskaps­liknande förbindels­e.

Detta innebär att även om den som begår en sådan gärning inte haft uppsåt till det, men varit oaktsam beträffand­e omständigh­eten att den andra personen inte fyllt 18 år, kan personen dömas. Bestämmels­en om barnäktens­kapsbrott är alltså utformad så att det saknar betydelse om barnet uttrycker en vilja att ingå äktenskape­t eller inte för att det ska vara straffbart.

Då bestämmels­en också straffbelä­gger den som tillåter ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskaps­liknande förbindels­e krävs det inte mycket för att till exempel vårdnadsha­vare ska straffas. Förutom aktiva handlingar omfattar detta även underlåten­het att avvärja att ett äktenskap eller en äktenskaps­liknande förbindels­e kommer till stånd. Exempelvis kan det innefatta att vårdnadsha­varen uttrycklig­en ger sin tillåtelse till äktenskape­t eller att vårdnadsha­varen trots kännedom om ett planerat äktenskap inte ingriper för att förhindra äktenskape­t, utan förhåller sig passiv.

Även den som gifter sig med ett barn kan ha förmått barnet till äktenskape­t och kan därmed dömas som medgärning­sman.

Straffet för barnäktens­kapsbrott är fängelse i högst fyra år.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden