KD: Straff­ra­bat­ten för unga mås­te tas bort

Mitt i Sollentuna - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - Mag­nus Ramstrand, kom­mu­nal­råd Sol­len­tu­na (KD), par­ti­le­da­re (KD), rätts­po­li­tisk ta­les­per­son (KD)

Kom­mer våldsvå­gen ald­rig att ta slut? Det är vad många frå­gar sig ef­ter döds­skjut­ning­en av en tolvå­rig flic­ka och det tio tim­mar långa tor­tyr­rå­net av två ton­årspoj­kar. Kri­mi­na­li­te­ten har es­ka­le­rat till ni­vå­er vi ald­rig har sett för­ut.

Re­ge­ring­en har i fle­ra års tid lo­vat att tryc­ka till­ba­ka vål­det och att kros­sa gäng­en. Men ut­an syn­ba­ra re­sul­tat. Allt of­ta­re är det barn och unga som drab­bas. Och var­je nytt brott väc­ker frå­gan: är det mitt barn näs­ta gång?

Sve­ri­ge be­fin­ner sig i en ny si­tu­a­tion, då be­hövs en ny stra­te­gi. Krist­de­mo­kra­ter­na vill se ett bat­te­ri av åt­gär­der för att för­änd­ra kri­mi­nal­po­li­ti­ken som rör ung­do­mar.

Vi fö­re­slår till ex­em­pel att straff­ra­bat­ten för unga ska bort, att fler unga brotts­ling­ar ska dö­mas till slu­ten ung­doms­vård och att al­la brott ska ut­re­das och kla­ras upp. Där­till be­hövs fler fö­re­byg­gan­de in­sat­ser. Vi vill bland an­nat för­änd­ra sek­re­tess­lag­stift­ning­en för att för­bätt­ra sam­ver­kan mel­lan so­ci­al­tjäns­ten, sko­lan och po­li­sen. Dess­utom vill vi att det ska va­ra skol­plikt upp till 18 års ål­der, så att unga in­te kan hop­pa av sko­lan för att bli livsstilsk­ri­mi­nel­la.

Vi kom­mer gö­ra allt i vår makt för att få till stånd en för­änd­ring.

Eb­ba Busch,

Andre­as Carl­son,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.