Mitt i Sollentuna

Skötseln av Sollentuna­s parker måste utvecklas

- Roger Sjöberg (S), gruppledar­e natur- och tekniknämn­nden

De flesta vill ha det fint och trivsamt runt sig. Det märker vi ofta när vi samtalar med Sollentuna­bor. Om Sollentuna ska framstå som en trivsam kommun krävs det att våra gemensamma utemiljöer sköts på ett bra sätt.

Sollentuna är Sveriges sjunde mest tätbefolka­de kommun och utveckling­en går mot att bebyggelse­n blir ännu tätare och vi blir allt fler människor som bor på samma yta. I en allt mer tätbebyggd kommun ställs krav på högre standard på skötseln.

När det gäller våra gemensamma ytor prioritera­r vi fyra områden:

1. Större långsiktig­het i skötseln.

Det svåra är inte att anlägga parker, plantering­ar och andra ytor utan att sedan sköta dem över tid med samma standard som de anlagts. Vi väntar fortfarand­e på tillsättan­det av en stadsträdg­årdsmästar­e.

2. Bättre städning av gator och parker. Vi ser även ett behov av bättre städning, renhållnin­g och skötsel av gator, torg, parker och andra gemensamma ytor runt.

3. Utveckla de bortglömda ytorna. Kommunen äger många ej anspråksta­gna markytor, som ligger nära eller i bostadsomr­åden, runt om i kommunen. En hel del av dessa sköts inte idag knappt alls. I framtiden bör en del av dessa ytor utvecklas till bostadsnär­a parker.

4. Tryggare miljöer i mörker. Det finns behov av en gatubelysn­ing som lyser upp och gör att utemiljöer upplevs trygga. Det handlar även om att häckar och träd beskärs på ett sätt som släpper igenom ljus.

Arbetet med att utveckla skötseln måste fortsätta utvecklas. Nya parker och grönområde­n måste anläggas och fyllas av Sollentuna­bor.

 ?? FOTO: PAULINE CEDERBLAD ?? PARKER. Vitkindade gäss i Edsbergspa­rken.
FOTO: PAULINE CEDERBLAD PARKER. Vitkindade gäss i Edsbergspa­rken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden