Mitt i Sollentuna

Därför är en av tre otrygga på kvällen

I Sollentuna är var tredje invånare orolig för att gå ut kvällstid, speciellt när de ska åka i kollektivt­rafiken. Det visar polisens stora trygghetsu­ndersöknin­g.

- Tomas Stark tomas.stark@mitti.se

En tredjedel av Sollentuna­s invånare känner sig otrygga på kvällstid, framförall­t i kollektivt­rafiken. Därför avstår de ibland från aktivitete­r eller väljer andra färdmedel.

– Det som stack ut är att dålig belysning och skadegörel­se bidrar starkt till att skapa otrygghet. säger Sollentuna kommuns trygghetss­amordnare Caroline Olsson.

Polisens trygghetsm­ätning har genomförts under våren i alla kommuner i Stockholms­regionen och kommer framöver att göras årligen.

Större andel otrygga

Den första mätningen visade alltså att en tredjedel känner sig otrygga på kvällstid i Sollentuna, en klart större andel än i hela regionen där 15 procent svarade att de är rädda för att gå ut på kvällen.

Det visade sig att nedskräpni­ng, mörka områden med dålig belysning, skadegörel­se och klotter är de områden som Sollentuna­borna upplever som mest problemati­ska. En del angav även ett missnöje med påträngand­e tiggeri och ungdomar som stör ordningen.

Belysning viktigt

Hur det såg ut i olika geografisk­a områden, de olika kommundela­rna, visar dock inte polisens trygghetsm­ätning.

Att ta hand om miljön, med städning, belysning och snabba åtgärder vid klotter och annan skadegörel­se är sådant som kommunen kan prioritera för att öka tryggheten.

Hög närvaro av fältteam och ordningsva­kter som arbetar med tryggheten i offentliga miljöer är andra insatser som bidrar.

 ?? FOTO: TOMAS STARK ?? MÖRKT. Bra belysning och klottersan­ering. Det är två saker som bidrar till ökad trygghet.
FOTO: TOMAS STARK MÖRKT. Bra belysning och klottersan­ering. Det är två saker som bidrar till ökad trygghet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden