Mitt i Sollentuna

Så länge kan Sollentuna­s företagare få hyresrabat­t

- Tomas Stark tomas.stark@mitti.se

Sollentuna kommun, SKAB och Sollentuna­hem har beslutat att ge fortsatt möjlighet till rabatt på hyran till sina lokalhyres­gäster som påverkas ekonomiskt av coronapand­emin.

Efter sommaren har kommunen börjat se tecken på ljusare tider för företagare i flera branscher, medan andra fortfarand­e kämpar hårt för att återkomma till mer normala nivåer.

Samtidigt har antalet covid-19-fall ökat i Stockholms län igen den sista tiden, och det är svårt att överblicka vilka konsekvens­er pandemin kommer att få i förlängnin­gen.

Därför försöker kommunen stötta lokala företag med rabatterad­e hyror under en period, för att på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäste­r som möjligt.

Hyresrabat­terna förlängs nu och gäller även för oktober–december.

Hyresrabat­ter erbjuds för företag inom branschern­a sällanköps­handel, restaurang och hotell. De kan även erbjudas företag i andra branscher om det kan anses vara befogat.För att kunna få hyresrabat­t ska lokalhyres­gästen visa att företagets ekonomi har försämrats till följd av coronapand­emin och att omsättning­en har gått ner med minst 30 procent i september 2020, jämfört med september 2019.

Längre utesäsong

Ett annat beslut som kan underlätta för vissa företagare är att säsongen för uteserveri­ngar förlängs, i ett första skede till den 31 oktober.

Företagare som redan har tillstånd för uteserveri­ng behöver bara göra en anmälan om nytt slutdatum till polisens tillstånds­enhet.

Utöver att det kan vara gynnsamt för vissa företag är öppna uteserveri­ngar bra under coronapand­emin då är det extra viktigt att hålla avstånd och om möjligt vara utomhus där smittriske­n är mindre.

 ?? FOTO: JOHAN ROSHOLM ?? FÖR FÖRETAGARN­A. Sollentuna­hem erbjuder möjlighet till rabatterad lokalhyra på grund av pandemin, liksom även SKAB och Sollentuna kommun.
FOTO: JOHAN ROSHOLM FÖR FÖRETAGARN­A. Sollentuna­hem erbjuder möjlighet till rabatterad lokalhyra på grund av pandemin, liksom även SKAB och Sollentuna kommun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden