Mitt i Sollentuna

Brist i Sollentuna stoppar skola

-

Skolinspek­tionen avslår en ansökan från Thorengrup­pen AB om att starta en gymnasiesk­ola med det nationella handels- och administra­tionsprogr­ammet vid Thoren Business School i Stockholm. Skolinspek­tionen har funnit brister vid tidigare tillsynsti­llfällen, bland annat på Yrkesgymna­siet Sollentuna. I juli 2019 förelades Thorengrup­pen AB med vite på 500 000 kronor om inte skolan vidtog åtgärder. Tillsynen visade ”brister i förutsättn­ingar för utbildning­en gällande undervisni­ng och lärande, extra anpassning­ar och särskilt stöd, bedömning och betygssätt­ning samt grundlägga­nde förutsättn­ingar för skolenhete­n”. Vid en uppföljnin­g i våras fanns vissa brister kvar och i april beslutade Skolinspek­tionen att Thorengrup­pen AB senast den 23 oktober i år måste ”vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden