Be­kan­ta nu­nor – Lot­ta stic­kar kän­di­sar

 Vad har Oscar Wil­de, Avicii och Har­ry Pot­ter ge­men­samt? Jo, de häng­er al­la i en bod i Brom­ma, i form av stic­ka­de van­tar. PRODUKTIV. Form­gi­va­ren Lot­ta Lun­din ska­par uni­ka van­tar på sin ko­lo­ni­lott

Mitt i Sollentuna - - INTERVJU · - Text: El­la Sö­der­berg

Jag vill in­te att det ska bli nå­got krav på att jag mås­te pro­du­ce­ra möns­ter, för då blir det in­te ro­ligt läng­re.

För två år sedan blev Lot­ta Lun­din ut­bränd från job­bet som gra­fisk form­gi­va­re och lay­ou­ta­re. Det en­da hon or­ka­de med var att stic­ka, nå­got hon lärt sig av sin mam­ma.

– Det var krav­löst och me­di­ta­tivt, men jag fick än­då lå­ta min kre­a­ti­vi­tet flö­da, be­rät­tar Lot­ta Lun­din.

Men att stic­ka blom­mor var ing­et för hen­ne, ”det är ro­li­ga­re med li­te rock ’n roll”, som hon sä­ger. Där­för pas­sa­de hon på att an­vän­da sig av si­na yr­kes­er­fa­ren­he­ter, och bör­ja­de stic­ka van­tar ut­i­från eg­na möns­ter som hon gil­lar.

Det gör hon ge­nom att hit­ta en bild på nä­tet och sedan skri­va den i ett visst an­tal pix­lar. Sedan föl­jer hon helt en­kelt mönst­ret och for­mar van­ten pix­el för pix­el. Hen­nes mo­tiv är of­ta kän­da per­so­ner och fi­gu­rers an­sik­ten, nå­got som kan va­ra en ut­ma­ning.

– Det mås­te va­ra bil­der som är tag­na med myc­ket skug­ga och in­te så myc­ket de­tal­jer, det är svårt att få in ett an­sik­te på 40 pix­lar.

Stort in­tres­se i USA

Lot­ta Lun­din in­såg att in­tres­set för stick­ning är stort, fram­förallt i USA. När hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren i den ame­ri­kans­ka dra­ma­se­ri­en Twin Pe­aks, Ky­le MacLachlan, in­stagram­mat en bild på hen­nes van­tar som fö­re­ställ­de ho­nom, re­sul­te­ra­de det i 10 000 nya föl­ja­re på hen­nes in­stagram­kon­to.

– Och en mor­gon för någ­ra vec­kor sedan ha­de jag fått 30 be­ställ­ning­ar på Ruth Ba­der Gins­burg och för­stod in­te var­för, det var ett möns­ter jag gjor­de i vå­ras. Sen in­såg jag att hon ha­de gått bort, och det är ett av mitt mest sål­da möns­ter nu.

För det är just själ­va mönst­ret hon säl­jer, in­te van­tar­na i sig. Idag le­ver hon halv­tid på sin för­sälj­ning, men må­let är att kun­na gö­ra det på hel­tid.

– Att säl­ja fär­di­ga van­tar är svårt att gå runt på. Jag stic­kar ba­ra ett par för att ha som ex­em­pel på hur re­sul­ta­tet kom­mer se ut.

Ska ge ut en bok näs­ta år

Lot­ta Lun­din bor i Blac­ke­berg un­der vin­ter­halv­å­ret, men de se­nas­te tre åren har hon hu­se­rat i sin ko­lo­ni­lott i Sto­ra Mos­sen från april till ok­to­ber. I bo­den lig­ger dri­vor av gar­ner i oli­ka fär­ger, och på en hyl­la står fle­ra pär­mar fyll­da med möns­ter.

På väg­gar­na häng­er al­la hen­nes 134 verk. Zla­tan, Vol­de­m­ort och Bat­man sam­sas om ut­rym­met med Fred­die Mer­cu­ry och Me­tal­li­ca. Här häng­er även An­ders Teg­nells an­sik­te, och på van­tar­nas un­der­si­da står ci­ta­ten ”tvät­ta hän­der­na” och ”håll av­stånd”.

Även i Sve­ri­ge är in­tres­set för stick­ning stort. I som­ras an­ord­na­de hon ett stick­kafé i träd­går­den och häng­de upp al­la van­tar i äp­pel­trä­den, me­dan folk satt och drack kaf­fe och stic­ka­de.

Ger ut en bok näs­ta år

Då och då får hon för­fråg­ning­ar om det går att spe­ci­al­be­stäl­la ett möns­ter, men det gör hon in­te. Dä­re­mot kom­mer hon näs­ta höst ge ut en bok med al­la hen­nes möns­ter sam­la­de.

– Jag vill in­te att det ska bli nå­got krav på att jag mås­te pro­du­ce­ra möns­ter, för då blir det in­te ro­ligt läng­re, sä­ger Lot­ta Lun­din.

Att stic­ka ett par van­tar tar mel­lan 15 och 20 tim­mar för hen­ne, och mönst­ret hon är mest nöjd med hit­tills är Sa­gan om ring­en.

Vil­ket möns­ter har va­rit svå­rast?

– Jag har för­sökt gö­ra Leonard Co­hen fle­ra gång­er, men han blir så ful var­je gång. Men jag vill ock­så tes­ta att gö­ra kung­en.

FOTO: #KNITTINGLO­TTA FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

AK­TU­EL­LA. Avicii och An­ders Teg­nell, bå­da själv­kla­ra mo­tiv. LA­GER. Gra­fis­ka form­gi­va­ren Lot­ta Lun­din från Blac­ke­berg säl­jer möns­ter för vant­stick­ning. För till­fäl­let är hon up­pe i 134 oli­ka ty­per av möns­ter, allt från hård­rocks­band och film­fi­gu­rer till hun­dar och kat­ter. Näs­ta år ska hon ge ut en bok med al­la möns­ter sam­la­de.

FULL FART. Strang­er things-mös­san bör­ja­de hon med kväl­len in­nan, det går allt­så fort fram när Lot­ta Lun­din väl har bör­jat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.