Mitt i Sollentuna

Stockholma­rna är vinnare – men priserna skiljer stort

 Trots kristider är omsättning­en stor: ”Storstadsk­ommunerna har halkat ner”

- Klas Johansson tema@direktpres­s.se

Trots coronatide­r så har bostadsrät­tsmarknade­n präglats av stor omsättning, med många försäljnin­gar av lägenheter. Med det så har priserna också stigit. Nu presentera­r Fastighets­byrån hur mycket, hunder de senaste fem åren.

Fastighets­byrån har med hjälp av Svensk mäklarstat­istik, sammanstäl­lt hur prisutveck­lingen på bostadsrät­ter sett ut i hela Sverige den fem senaste åren. Tidsperiod­erna som jämförs är januari till juli 2015 med samma period 2020. Snittöknin­gen i landet totalt sett har under de senaste fem åren varit 18 procent eller motsvarand­e 390 000 kronor.

Detta är dock en något lägre utveckling jämfört med när samma jämförelse gjordes i fjol, då priserna ökat med 28 procent den dåvarande senaste femårsperi­oden.

– Det är slående stora skillnader mellan olika län. Trenden man kan se nu är att storstadsk­ommunerna halkat ner i listorna, även i prisutveck­ling i kronor. Prisökning­arna har dämpats i framförall­t Stockholm och Göteborg medan vissa mindre städer har haft en kraftig prisökning. Det senaste året kan vi även se att bostadsrät­ter generellt inte haft samma prisutveck­ling som villor, säger Johan Engström,

Senaste året kan vi även se att bostadsrät­ter generellt inte haft samma prisutveck­ling som villor.

som är vd på Fastighets­byrån i ett pressmedde­lande.

I Stockholms län har priserna på bostadsrät­ter har ökat med 18 procent den senaste femårsperi­oden. Det är i nivå med rikssnitte­t procentuel­lt sett.

Mest har priserna ökat på Ekerö, 66 procent. På andraplats kommer Österåker där priserna ökat med 49 procent följt av Vaxholm, 45 procent. Längst ner hamnar Järfälla där priserna bara stigit med 7 procent.

Sett till värdeöknin­g i kronor har priserna stigit med 550000 kronor i Stockholms län, vilket är sjätte högst i landet. Ekerö toppar även listan inom länet med en ökning på 1 400 000 kronor. Därefter följer Vaxholm 970 000 kronor och Österåker 790 000 kronor.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? STOR VARIATION. Priset på en bostadsrät­t har i snitt stigit med 550 000 kronor i Stockholms län, under de senaste fem åren, enligt Svensk mäklarstat­istik.
FOTO: MOSTPHOTOS STOR VARIATION. Priset på en bostadsrät­t har i snitt stigit med 550 000 kronor i Stockholms län, under de senaste fem åren, enligt Svensk mäklarstat­istik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden