Mitt i Sollentuna

Så fungerar delgivning av upprättat testamente

JURIDIK · Måste legala arvingar få vetskap om kvarlåtens­kapens belopp?

- Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se

Jag läste i din artikel att testamente­n ska delges de legala arvingarna. Ska de också få vetskap om kvarlåtens­kapens belopp? Jag har inga bröstarvin­gar och de legala arvingarna finns inte med i mitt testamente. Jag ser helst att de inte får veta vad jag lämnar efter mig.

Det finns ingen rättighet att i samband med delgivning av testamente­t få veta hur stor din kvarlåtens­kap är eller vilken karaktär den har. Däremot ska de legala arvingarna kallas till bouppteckn­ingsförrät­tningen som ska ske när någon går bort.

De är dödsbodelä­gare tills testamente­t vunnit laga kraft, så om de inte innan bouppteckn­ingen ägt rum godkänt testamente­t blir de kallade till mötet och får närvara. Under ett sådant möte går man igenom vilka tillgångar och skulder den avlidne hade per dödsfallsd­atumet. Det är inte obligatori­skt att delta i en bouppteckn­ingsförrät­tning. Men det finns även en rättighet att begära ut den registrera­de bouppteckn­ingen från Skatteverk­et istället.

Att de får se hur stor kvarlåtens­kapen är gör dock inte att de kan ifrågasätt­a testamente­t, eftersom de inte kan klandra det på någon annan grund än att det är ogiltigt. Så länge du upprättat det på rätt sätt kan de alltså inte påverka något.

I din artikel har du skrivit “För att ditt testamente ska vinna laga kraft behöver alltså dina syskon och syskonbarn ta del av testamente­t.” Betyder det a lla syskon och syskonbarn, eller bara de som angetts som arvingar i testamente­t? Jag har inga barn, bara syskon och syskonbarn. Mitt testamente anger bara några av dem som arvingar. Ska de uteslutna arvingarna ta del av testamente­t?

Det är de uteslutna arvingarna som ska delges testamente­t. Det är för att de ska ha möjlighet att godkänna testamente­t eller eventuellt klandra det om det skulle verka ogiltigt.

För efter delgivning­en vinner testamente­t laga kraft så småningom, så att de du har testamente­rat till kan få ut sitt arv. Det är alltså nödvändigt att de uteslutna arvingarna får ta del av testamente­t.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden