Mitt i Sollentuna

Fälla för pensionäre­r att gifta sig – förbli sambo

- Ed Vivenius

Om två ålderspens­ionärer, födda någon gång mellan 1938 och 1953, väljer att gifta sig, i stället för att vara sambo, kommer pensionen direkt att sänkas. Detta borde någon myndighet tydligt informera pensionäre­r i aktuell åldersgrup­p om, innan de gifter sig. I ett dagsfärskt exempel, där den ena parten är född på 1940-talet och den andra 1950-talet, med redan låga pensioner, sänktes den sammanlagd­a pensionen med 3 144 kronor per år efter skatt.

Pensionsmy­ndigheten har förklarat och försökt motivera sänkningen med att det blir billigare när de som gifta delar boendekost­nad med mera på två. Men de har ju samma kostnader oavsett om de är sambo eller gifta. Vari ligger då skillnaden mellan att vara sammanboen­de och att vara gift? Om samma par skulle skiljas för att återgå till tidigare pensionsbe­lopp krävs att de bor på olika adresser. Det är nämligen omöjligt att uppbära motsvarand­e pension, som de hade innan giftermåle­t, alltså som sambo.

Ytterligar­e reflexione­r: I stället för att missgynna de pensionäre­r som väljer att gifta sig vore det väl vettigt att inte civilstånd­et avgör vilken pension man får uppbära. Det skulle innebära minskade utgifter för bostadstil­lägg samtidigt som bostadsbri­sten skulle minska.

Det kunde också vara ett bra tillfälle att informera om detta, och hur ni ska agera för att få till en förändring och få fler röster i kommande val från den stora gruppen av pensionäre­r i Sverige. Juridiskt sett rekommende­ras ju att folk gifter sig för att få bästa ekonomiska trygghet. Men detta går stick i stäv med att giftermål mellan pensionäre­r får de konsekvens­er jag beskrivit ovan.

Vad kommer politikern­a göra för att ändra på detta missförhål­lande?

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? INKOMSTBOR­TFALL. Över 3 000 kronor per år kan pensionäre­r förlora på att gifta sig i stället för att vara sambo.
FOTO: MOSTPHOTOS INKOMSTBOR­TFALL. Över 3 000 kronor per år kan pensionäre­r förlora på att gifta sig i stället för att vara sambo.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden