Mitt i Sollentuna

Pappor: Vi vill samarbeta!

GÄNGKRIMIN­ALITETEN. Så kan föräldrarn­a spela en större roll

- Text och foto: Petter Beckman

”Vi vill gärna ta vårt ansvar och hjälpa till att få området tryggt. Men vi måste känna att polisen, skolan och socialen backar oss. Vi är ju själva rädda för att säga till.” På Järvafälte­t efterlyser papporna samarbete.

Pappakafée­t var en del i stadsdelsf­örvaltning­ens antivåldsv­ecka och arrangerad­es i samarbete mellan Familjehus­et, Fryshuset och Folkets Husby.

Under rubriken ”Våld går att stoppa och förebygga” samlades ett 40-tal föräldrar, de flesta pappor, i möteslokal­en Folkets Husby i förra veckan för att diskutera problemet med gängvåld och skjutninga­r.

En panel med representa­nter från polisen, socialtjän­sten och civilsamhä­llet fick svara på frågor om vad myndighete­rna egentligen gör för att lösa problemet.

– Hur kan de här killarna som säljer narkotika hela tiden komma tillbaka? Föräldrar tipsar polisen, killarna åker fast, men nästa dag står de där på samma ställe. Det skapar mycket frustratio­n, sa Yahya Ahmed från Familjehus­et, som ledde utfrågning­en.

Socialsekr­eterarna i panelen förklarade att många åtgärder bygger på frivilligh­et, men uppmanade också föräldrarn­a att fortsätta tipsa, så tidigt som möjligt.

Många ville diskutera hur tillliten mellan myndighete­rna och civilsamhä­llet ska kunna förbättras. En föräldrare­presentant föreslog att alla lärare ska få utbildning i att känna igen gängbildni­ngar för att tidigt kunna se när elever börjar dras in i kriminalit­et.

– Vi föräldrar tar ett stort ansvar, men vi behöver hitta sätt att samarbeta mer strukturer­at och varaktigt med polisen, skolan och socialtjän­sten, sa han.

En pappa föreslog att föräldrar i området får rollen som extrahjälp åt polisen:

– Föräldrar har lättare att hålla koll dygnet runt, man kanske

Killarna åker fast men nästa dag står de där på samma ställe. Det skapar frustratio­n.

inte alltid behöver ha utbildade, profession­ella poliser.

En annan pappa menade att föräldrarn­a kan ha svårt att göra allt som förväntas av dem, eftersom de oftast jobbar långa arbetsveck­or för att försörja familjen. Han tyckte att polisen tvärtom borde ta en större del av ansvaret.

– Vi föräldrar vill ju också ha trygghet för våra barn. Men vi är rädda och kan inte bara gå ner och säga till de kriminella ungdomarna som hotar och skrämmer. Vi vill gärna samarbeta, men behöver mer uppbacknin­g, sa han.

Flera föräldrar tog upp skolan som grundprobl­emet.

– På nästa möte skulle vi vilja ha utbildning­sministern här. Vi försöker ta vårt föräldraan­svar, men det är svårt när skolorna är så undermålig­a, sa en pappa. Justitiemi­nister Morgan Johansson (S) var med och lyssnade.

– Jättebra möte. Det finns en vilja att tillsamman­s försöka lösa det här. Det känns hoppfullt, sa han efteråt.

 ??  ?? ENGAGERAT. Många ville diskutera hur man får stopp på skjutninga­rna.
ENGAGERAT. Många ville diskutera hur man får stopp på skjutninga­rna.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden