Bygg­start 2023 el­ler 2024

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA -

● Svens­ka Kraft­nät pla­ne­rar en ny el­för­bin­del­se mel­lan Över­by i Sol­len­tu­na och Bec­kom­ber­ga i Stock­holm.

● Ef­ter sam­råd har man valt en kor­ri­dor med luft­led­ning från Över­by till Kron­å­sen och där­ef­ter ka­bel i mark vi­da­re ner till Bec­kom­ber­ga.

● Just nu på­går ett sista sam­råd. Där­ef­ter skic­kar Svens­ka Kraft­nät in sin ansökan till

Ener­gi mark­nads­in­spek­tio­nens om­fat­tar be­slut.

● Pre­li­mi­när bygg­start, be­ro­en­de av om och när till­stånd med­de­las, är 2023 el­ler 2024.

● Den nya el­för­bin­del­sen pla­ne­ras att va­ra i drift 2026 el­ler 2027.

● Den 20 oktober an­ord­nar Svens­ka Kraft­nät ett di­gi­talt in­for­ma­tions­mö­te via web­ben, kloc­kan 17.30–18.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.