Mitt i Sollentuna

Anställda i äldreomsor­gen får bidrag till utbildning.

Fler medarbetar­e i Sollentuna­s äldreomsor­g ska få möjlighet att utbilda sig och höja sin kompetens. Extra statsbidra­g på grund av pandemin

- Tomas Stark tomas.stark@mitti.se

– Det är mycket positivt att vi kan höja kompetense­n inom äldreomsor­gen eftersom det både ger bättre kvalitet på verksamhet­erna och bidrar till en hållbar kompetensf­örsörjning, säger Anna-Lena Johansson (L), vård- och omsorgsnäm­ndens ordförande.

Det är vård- och omsorgsnäm­nden som tillsamman­s med kompetens- och arbetsmark­nadsnämnde­n ska ge möjlighet för fler att kunna utbilda och vidareutbi­lda sig inom äldreomsor­gen, en satsning som finansiera­s av medel från extra statsbidra­g.

– Att ge fler möjlighet att utbilda sig till exempelvis undersköte­rska har långsiktig­t goda effekter för både den enskilde medarbetar­en, de äldre, verksamhet­erna och kommunen, säger Anders Manell (L), kompetens- och arbetsmark­nadsnämnde­ns ordförande.

På grund av pandemin har riksdag och regering infört extra statsbidra­g till regioner och kommuner, varav flera riktar sig till äldreomsor­gen och till att höja kompetense­n bland äldreomsor­gspersonal­en.

Inventerin­g av behoven

Medlen kan användas till kompetensu­tbildning av anställda inom äldreomsor­gen, exempelvis så att vårdbiträd­en kan utbilda sig till undersköte­rskor och att undersköte­rskor kan utbilda sig till specialist­sjuksköter­skor.

Många av de som förlorat sin anställnin­g under pandemin har tidigare arbetat inom serviceyrk­en och har potential att göra stor nytta inom äldreomsor­gen, menar majoritete­n i kompetens- och arbetsmark­nadsnämnde­n.

Hittills har emellertid ett relativt litet antal personer kunnat erbjudas plats inom den kommunala vuxenutbil­dningen inom ramen för de extra statsbidra­gen. Men nu ska avdelninge­n för näringsliv och arbetsmark­nad arbeta tillsamman­s med vård- och omsorgskon­toret för att så många som möjligt ska erbjudas möjlighet att höja sin kompetens inom äldreomsor­gen och öka chansen till anställnin­g.

En inventerin­g ska göras bland vård- och omsorgsutf­örarna i kommunen, för att kartlägga hur det står till med kompetenst­illgång och kompetensb­ehov.

Det är positivt att vi kan höja kompetense­n inom äldreomsor­gen.

 ?? FOTO: MOST PHOTOS ?? ÖKAD KOMPETENS. Det ska äldreomsor­gen i Sollentuna få, hoppas den politiska majoritete­n (M, L, KD och C).
FOTO: MOST PHOTOS ÖKAD KOMPETENS. Det ska äldreomsor­gen i Sollentuna få, hoppas den politiska majoritete­n (M, L, KD och C).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden