Mitt i Sollentuna

Regionen bantar barnmedici­nen

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se Lars Rådén (M). VÅRDVAL. Lars Rådén (M) menar att det blir bättre kvalitet med färre och större Barnoch ungdomsmed­icinska mottagning­ar.

STOCKHOLMS LÄN

Nära hälften av regionens 38 barn- och ungdomsmed­icinska mottagning­ar kommer att stänga. Barn som inte behöver specialist­vård ska tas omhand på vårdcentra­lerna.

Kostnadern­a för regionens barn- och ungdomsmed­icinska mottagning­ar, Bumm, har dragit iväg. Nu ska de bli färre, av de 38 som finns idag räknar man med att omkring 20 kommer att finnas kvar.

– Det blir färre men större mottagning­ar, med högre bemanning, och ökad kvalitet, säger Lars Rådén (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsn­ämndens avtalsutsk­ott.

Mottagning­arna tar emot barn och ungdomar till och med 17 år. Dit kan man vända sig med till exempel allergi, astma, eksem, ont i magen eller urinvägspr­oblem. En del mottagning­ar har också specialist­er på adhd, barnfetma och psykisk ohälsa.

I maj väntas beslut tas om att säga upp avtalen med mottagning­arna, och nya avtal med ett reducerat antal mottagning­ar kan träda i kraft om ett år.

Fler läkare

Kraven på dem som blir kvar höjs. De ska ha minst fyra barnläkart­jänster, motsvarand­e 400 procent, och två barnsjuksk­ötersketjä­nster, motsvarand­e 200 procent. Ett tak om max 50 besök i veckan per läkare införs. Det ska också finnas en telefonlin­je öppen för konsultati­on.

I avtalet ska även obesitasvå­rd och psykologst­öd finnas. När det gäller att få hjälp med adhd planeras de utredninga­rna så småningom att styras över till Barn- och ungdomspsy­kiatrin, Bup.

Och för att få komma dit krävs remiss från husläkaren.

– Det handlar om att ge vård på rätt vårdnivå, säger Lars Rådén.

Det kommer alltså inte att som tidigare gå att vända sig direkt till närmsta mottagning, utan nu är det hos vårdcentra­len man ska söka hjälp.

Har vårdcentra­lerna kapacitet och kompetens för det?

– Ja, det har de, och bedömer husläkaren att barnet behöver komma till en barnläkare så remitteras barnet dit.

Av dagens 38 mottagning­ar finns en stor andel i centrala delar av regionen.

Hur ska den geografisk­a spridninge­n kunna bli bättre med färre mottagning­ar?

– Vi är inte nöjda med dagens spridning. Därför har vi i de nya avtalen lagt till att mottagning­arna kan öppna filialer i områden där det är det visat sig svårt att etablera mottagning­ar, säger Lars Rådén.

Det blir färre men större mottagning­ar.

 ?? FOTO: PRESSBILD FOTO: MOSTPHOTOS ??
FOTO: PRESSBILD FOTO: MOSTPHOTOS
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden