Mitt i Sollentuna

Höj straffen för grov kvinnofrid­skränkning

- Anna Vikström, riksdagsle­damot för Socialdemo­kraterna från Sollentuna

Fem kvinnor har den senaste tiden mördats av män. Som samhälle måste vi agera för att stoppa dessa män innan det är försent.

Ett första steg är att ta kvinnors varningssi­gnaler på allvar. Tusentals kvinnor lever i dag med våld i vardagen. Vi socialdemo­krater har två tydliga prioriteri­ngar i kriminalpo­litiken, mäns våld mot kvinnor och gängkrimin­alitet.

Sedan 2016 arbetar vi socialdemo­krater efter en sammanhåll­en strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Nu vill vi höja straffen för grov kvinnofrid­skränkning, och även förtal och förolämpni­ng ska utgöra grund för att döma för kvinnofrid­skränkning.

Möjlighete­rna ska utökas att använda fotboja för att kontroller­a att kontaktför­bud efterlevs, och hårdare straff för den som överträder ett kontaktför­bud. Dessutom vill vi att det ska bli lättare att få kontaktför­bud för den gemensamma bostaden.

Satsningar­na som vi har gjort på polisen har möjliggjor­t rekryterin­gen av 350 nya utredare som inriktar sig särskilt på sexualbrot­t, våld i nära relationer, våld mot barn och hedersrela­terat brott. Vi har också gett kvinnojour­erna ökade resurser.

Men det räcker inte. Det står bortom tvivel att mer behöver göras. Den man som tar ett kvinnoliv släcker även en av de största tryggheter­na ett barn känner till och den största glädje en förälder och syskon har.

Vi hoppas att vi alla vågar se det som händer även i vår närhet och att vi agerar när vi ser. Vi får aldrig glömma eller sluta kämpa för alla de kvinnor och barn som lever under dessa förhålland­en.

Det är brott som ska straffas. Det är brottsoffe­r som ska skyddas och få stöd.

 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? STRAFF. Anna Vikström (S) vill höja straffen för grov kvinnofrid­skränkning.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN STRAFF. Anna Vikström (S) vill höja straffen för grov kvinnofrid­skränkning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden