Mitt i Sollentuna

Av postcovid få hjälp

- ● Vårdcentra­len och/eller primärvård­srehab är första instans. ● Danderyds sjukhus för svåra kognitions­problem och de som drabbats av extrem trötthet. ● Södersjukh­uset eller Danderyds sjukhus för Posturalt Ortostatis­kt Takykardis­yndrom, POTS. Symtom är h

när man reser sig till stående från sittande eller liggande.

● Karolinska i Huddinge för patienter med symtom i tre månader eller mer, utan förbättrin­g, som behöver multidisci­plinär utredning.

● Akuten vid bröstsmärt­or med risk för allvarlig hjärtpåver­kan, eller blodpropp i lungorna.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? PATIENT. Cecilia Chrapkowsk­a oroar sig över vad som ska hända med vården för postcovidp­atienter när mottagning­en flyttas till Huddinge.
FOTO: PRIVAT PATIENT. Cecilia Chrapkowsk­a oroar sig över vad som ska hända med vården för postcovidp­atienter när mottagning­en flyttas till Huddinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden