Mitt i Sollentuna

Vem tar hand om våra barn om vi båda dör?

 JURIDIK · En ny vårdnadsha­vare kan önskas exempelvis i ett testamente.

- Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se

I dessa konstiga tider tänker vi på våra barn. Vi har två omyndiga barn. Vi har ingen annan familjemed­lem i Sverige, de bor utomlands. Vem skulle ta hand om våra barn om vi båda blir allvarligt sjuka och dör? Kan man påverka myndighete­rnas beslut innan man dör?

Om ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar och en av dem dör, får den andra automatisk­t vårdnaden ensam. I det fall barnet skulle stå under vårdnad av bara den ena av föräldrarn­a och den föräldern dör, ska rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämn­den anförtro vårdnaden åt den andra föräldern. Om det anses lämpligare kan istället en eller två särskilt förordnade vårdnadsha­vare utses.

Om båda föräldrarn­a skulle dö samtidigt ska rätten, på anmälan av socialnämn­den eller när förhålland­et annars blir känt, anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadsha­vare.

När en vårdnadsha­vare ska förordnas utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran.

Den som är underårig får till exempel inte förordnas till vårdnadsha­vare. Det kan utses två personer att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra eller är sambor. När det är fler än ett barn som ska få en ny vårdnadsha­vare är utgångspun­kten att samma person utses som vårdnadsha­vare till alla syskon, om inte särskilda skäl talar mot det.

Skulle föräldrarn­a eller en av dem ha gett till känna vem de önskar till vårdnadsha­vare i ett fall som du nämner, att båda föräldrarn­a går bort samtidigt, ska denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Om ni har någon god vän eller liknande som känner barnen väl eller som ni oavsett tycker vore lämplig att ta över vårdnaden över era barn är det bra att ni skriver ner det så att det finns dokumenter­at, exempelvis i ett testamente.

En särskilt förordnad vårdnadsha­vare har dock rätt att på begäran bli entledigad från uppdraget, så det är bra att fråga personen ni skulle önska tar hand om era barn om hon eller han har möjlighet att göra det.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden