Mitt i Sollentuna

Den svenska skolan behöver ett starkt ledarskap

-

En av de viktigaste instanser för att ge lika förutsättn­ingar till alla människor i vårt fantastisk­a land är skolan. I Sverige har vi den stora förmånen att alla som tar sig igenom en grund- och gymnasieut­bildning har möjlighet att utbilda sig vidare för att senare ZRHɈH KL[ QVII VJO KL[ SP] ZVT KL ZQpS]H KY€TTLY om. Men, fortfarand­e i Sverige, är det inte så att alla får den möjlighete­n.

Skolans kvalitet skiljer sig väsentligt mellan olika kommuner, och beroende på var du väljer att gå i skolan så kommer dina möjlighete­r antingen bli störYL LSSLY TPUKYL +L[ ÄUUZ ZQpS]RSHY[ TrUNH WYVISLT med den svenska skolan men med framgångar inom några få områden kan en enskild skola eller en kommun komma väldigt långt.

Jag har jobbat som lärare i tre år. När jag sökte jobb var jag tidigt på det klara med vad jag letade efter på min framtida arbetsplat­s. För mig var det inte viktigt med den främsta tekniken, de nyaste lokalerna

eller någon särskild pedagogisk inriktning. Det jag sökte efter var ledarskap. Ett starkt, tydligt ledarskap är det jag tror gör Sollentuna kommun till en så fantastisk skolkommun. Det starka ledarskape­t genomsyrar hela verksamhet­en, från utbildning­skontoret ända ner till klassrumsg­olvet. Och det är inte ett ledarskap som står med pekpinnar och dikterar skolledare­s, lärares och övrig personals minsta steg. Det är ett ledarskap som genomsyras av höga, tydliga förväntnin­gar kombinerat med högt förtroende för profession­ens kompetens.

+L[ ÄUUZ HSS[M€Y TrUNH ILYp[[LSZLY VT Y€YPNH Z[€RPNH skolor. Där fokus hamnat på att hålla ordning snarare än på undervisni­ng. Faktum är att av Sveriges MYpTZ[H ZRVSRVTT\ULY pY KL ÅLZ[H TVKLYH[Z[`YKH Det jag tror är den gemensamma nämnaren för detta är just ledarskape­t. Ett tydligt uppdrag till förvaltnin­g från politiken, utan politiker som lägger sig i och petar för mycket.

Det den svenska skolan behöver är struktur, tydlighet och ett ledarskap som lyfter och främjar Sveriges fantastisk­a lärarkår. Det den svenska skolan behöver är ett ledarskap som sträcker sig från klassrumme­t, till skollednin­gen, utbildning­snämnden, utbildning­skontoret och hela vägen till Rosenbad.

 ??  ?? Joanna Lewerentz, 1:a vice distriksto­rdförande MUF Stockholm
Joanna Lewerentz, 1:a vice distriksto­rdförande MUF Stockholm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden