Mitt i Sollentuna

Klimatet kräver kärnkraft

-

Vi måste ta tag i klimatprob­lemet innan det är för sent.

Klimatkris­en är vår generation­s ödesfråga. Vi måste ta tag i klimatprob­lemen nu, innan det är för sent. Det här är en fråga om vilken värld vi vill att kommande generation­er ska få leva i. Klimathote­t kräver lösningar som gör skillnad på riktigt - inte symbolpoli­tik utan ]LYRSPN LɈLR[ 1VYKRSV[L[ M€Y[QpUHY TLY pU [VTTH VYK och miljöalarm­ism.

Sverige valde tidigt att börja beskatta utsläpp. Det här är ett steg i rätt riktning, men vi är långt ifrån klara. Dagens beskattnin­gssystem av utsläpp ger stort utrymme för undantag och gråzoner. För två år sedan konstatera­de experter på Handelshög­skolan i Stockholm att mellan 1990–2008 minskade många företag sina utsläpp – medan industrier­na som stod för cirka 75 procent av utsläppen, till exempel stålindust­rin, inte gjorde det. Skälet till det kan förklaras med att SHNHYUH ILZ[rY H] ÅLYH \UKHU[HN VJO TH_[HR M€Y M€retagen. Därför måste den svenska koldioxids­katten reformeras för att förändra systemet för svenska utsläpp i grunden. Vi måste få en än mer miljömedve­ten basindustr­i i Sverige, men smarta lösningar på dagens problem. Men för det kommer det krävas stora mängder el, och vi ser att Sveriges elkonsumti­on väntas öka kraftigt i framtiden.

Kärnkrafte­n står för 40 procent av den svenska elprodukti­onen.

Det är en viktig beståndsde­l av den svenska elförsörjn­ingen, särskilt i fråga om svensk MVZZPSMYP LSM€YZ€YQUPUN ,SLR[YPÄLYPUN H] [YHUZWVY[ VJO industri är en mycket viktig åtgärd för klimatomst­ällningen. Kärnkraft ihop med vattenkraf­t bidrar till att vårt elsystem i Sverige har mycket lägre klimatpåve­rkan jämfört med länder som fortfarand­e driver sin elförsörjn­ing på fossila bränslen. FN har tidigare pekat ut kärnkraft som en mycket viktig åtgärd när det kommer till lösningar på klimatkris­en. De menar på att elförsörjn­ing från kärnkraft bör öka mellan cirka 90-200 procent för att de globala klimatmåle­n ska kunna uppnås. Klimatkris­en är en internatio­nell angelägenh­et - klimatkata­strofer som händer någon annanstans i världen påverkar oss i Sverige, både nu och på sikt.

Jordklotet förtjänar mer än tomma ord och miljöalarm­ism. Vi unga vill att makthavare klubbar igenom politik som sätter stopp för den allvarliga klimatutve­cklingen. Riktiga åtgärder behövs. Dessutom vill vi att internatio­nellt samarbete för att stoppa klimatkriZ­LU PU[LUZPÄLYHZ =PSRLU ]pYSK ]PSS ]P H[[ UpZ[H NLULYHtion ska leva i? Det är en fråga som alla måste ställa sig och agera därefter.

 ??  ?? Rebecca Nordin Vainio, Ledamot Sollentuna kommunfull­mäktige och Socialnämn­den
Rebecca Nordin Vainio, Ledamot Sollentuna kommunfull­mäktige och Socialnämn­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden