Mitt i Sollentuna

Så ska mer bröstcance­r upptäckas

- Ingrid Johansson PÅ BESÖK. Regionråde­t Desirée Pethrus (KD) besökte Bröstcentr­um för att informera sig om projektet. i åldern 40–74 år erbjuds mammografi med 18–24 månaders intervall. De som genomgår regelbunde­n mammografi har 20 procents lägre dödlighe

I stället för att kalla alla till mammografi vartannat år kan mer krut läggas på dem som löper störst risk att få bröstcance­r.

I ett pilotproje­kt testar Bröstcentr­um vid Södersjukh­uset att skräddarsy screeninge­n.

Bröstcance­r är den vanligaste cancerform­en bland kvinnor, med omkring 8 000 fall om året. Många av dem upptäcks i tid, ofta tack vare den mammografi­screening som alla kvinnor i åldern 40–74 erbjuds.

Men en del går under radarn. Nu ska det bli ändring på det.

Bröstcentr­um vid Södersjukh­uset startar nu en studie där 4 000 kvinnor inbjuds att delta. I studien bedöms risken för att just de ska drabbas av bröstcance­r.

Prio på tidig upptäckt

– I år har vi prio på tidig upptäckt i vår cancerplan, som sträcker sig från 2020 till 2023. Vi satsar tolv miljoner kronor på det här pilotproje­ktet, säger vårdutveck­lingsregio­nrådet Desirée Pethrus (KD).

I planen ingår också förbättrad screening för prostataca­ncer och hpv-vaccinerin­g mot livmoderha­lscancer för alla kvinnor i åldern 21–26 år.

De som genomgår regelbunde­n mammografi har lägre dödlighet i bröstcance­r eftersom cancern upptäcks tidigt. Men vart fjärde fall upptäcks mellan screeningt­illfällena. Med en individuel­l bedömning av risken att drabbas kan åtgärder sättas in där de bäst behövs, är tanken med projektet.

Vid hög risk kan mammografi utföras med kontraströ­ntgen, vilket gör tumörerna lättare att upptäcka. Var tionde kvinna har nämligen så tät bröstvävna­d att tumörerna ofta inte syns vid vanlig mammografi. Dessutom löper dessa kvinnor större risk att drabbas av cancer.

Högrisk prioritera­s Forskarna bakom projektet menar att det är dags att gå från åldersbase­rad screening till ett program som bygger på den individuel­la risken att utveckla bröstcance­r.

Screeninge­n kan skräddarsy­s så att de med hög risk får medicinsk förebyggan­de behandling samt mammografi med kontraströ­ntgen, medan de med låg risk får mammografi som vanligt men med längre intervall. På så vis kan fler cancerfall upptäckas i ett tidigt, botbart stadium.

– Det här kommer att få stor betydelse. Jag har själv genomgått en cancerbeha­ndling och jag tror att cancern hade kunnat förebyggas och upptäckas tidigare med den här metoden, säger Pethrus.

Jag har själv genomgått en cancerbeha­ndling.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden