Mitt i Sollentuna

Handelskam­marens 10 förslag:

-

● 1. Accelerera utbyggnade­n av det regionala cykelvägnä­tet.

● 2. Förbättra tillgängli­gheten och säkerheten även för de kommunala näten.

● 3. Utöka antalet offentliga cykelparke­ringar.

● 4. Stöd utveckling av privata cykelparke­ringar.

● 5. Stärk stödet mot cykelstöld­er.

● 6. Nytt regelverk för delningsfo­rdon inom mikromobil­itet (bland annat elsparkcyk­lar).

● 7. Ställ om delar av gatuparker­ingarna till mikromobil­itetsparke­ringar (bland a nnat elsparkcyk­lar).

● 8. Ökad planerings­kompetens för cykling.

● 9. Utbilda cykelmekan­iker.

● 10. Satsa på cykellogis­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden