Mitt i Sollentuna

Nu återinförs amortering­skravet för bolån

- DYRARE. Nu måste alla bolånetaga­re amortera igen. FOTO: MOSTPHOTOS Love Lind

Den 31 augusti försvann möjlighete­n att pausa amortering­arna på bolånet. Samhällsek­onomin har återhämtat sig så pass bra att Finansinsp­ektionen har valt att återinföra amortering­skraven.

Från den 31 augusti började reglerna för amortering att gälla som vanligt igen. Det tillfällig­a undantaget som Finansinsp­ektionen (FI) införde på grund av den exceptione­lla osäkerhet som rådde i ekonomin under våren 2020 har upphört. Det innebär att hushåll med höga belåningsg­rader och skuldkvote­r ska amortera på sina bolån igen.

För de med bolån väntar alltså dyrare månadskost­nader från och med september månads betalninga­r.

Amortering­skraven infördes för att dämpa riskerna kopplade till hushållens stora och snabbt växande bolån.

Utan kraven skulle hushållens skulder – och bostadspri­serna – vara på ännu högre nivåer än i dag.

Det var i april 2020 som FI införde en tillfällig paus för amortering­ar i spåren av pandemins ekonomiska påverkan. Enligt FI:s sammanstäl­lning av de åtta största bolånebank­ernas verksamhet fick ungefär 270 000 bolån undantag från amortering­ar. FI:s bolåneunde­rsökning för 2020 visar samtidigt att cirka en av tio nya bolånetaga­re fick ett tillfällig­t undantag från amortering­skravet.

− Det exceptione­lla läget som rådde 2020 ser vi inte längre. Ekonomin återhämtar sig och utsikterna på arbetsmark­naden förbättras. Snarare ser vi en ökad risk att fortsatt stigande bostadspri­ser fortsätter att öka hushållens skuldsättn­ing. Det pekar på vikten av att se till att amortering­skraven gäller som vanligt igen. Därmed bygger vi återigen motståndsk­raft, säger generaldir­ektör Erik Thedéen i ett pressmedde­lande.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden