Mitt i Sollentuna

Kan en ensam vårdnadsha­vare byta ett barns efternamn?

Juristerna på AVA Advokater svarar på läsarnas frågor inom familjerät­t och socialrätt. Mejla: familjejur­ist@mitti.se

-

FRÅGA: Kan jag ändra mitt barns efternamn? Jag har ensam vårdnad om barnet och pappan har sedan länge försvunnit ur barnets liv. Barnet har nyss fyllt 12 år och önskar få bära mitt efternamn istället för pappans. Kan jag som ensam vårdnadsha­vare ansöka om namnbytet?

SVAR: Tack för din fråga! Just byte av en förälders efternamn som inte har del i vårdanden utgör en begränsnin­g av vad en ensam vårdnadsha­vare får besluta om gällande barnet.

I dessa fall krävs det att pappan samtycker till bytet av barnets efternamn eller att en domstol har beslutat att namnbytet är till barnets bästa. Samtycket från pappan måste vara skriftligt. Du som vårdnadsha­vare kommer företräda barnet i namnfrågan vid ansökan om namnbyte. Ansökan görs till Skatteverk­et.

Om pappan inte samtycker eller på annat sätt inte kan nås måste du föra talan om namnbyte i domstol. Detta gäller även om barnet bär båda föräldrarn­as efternamn och du endast vill ta bort det ena efternamne­t. Domstolen ska då göra en bedömning om det är till barnets bästa att genomföra namnbytet.

Vad som är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall. Domstolen ska göra en prövning där man tar hänsyn till barnets åsikter i förhålland­e till barnets ålder och mognad. Om barnet har fyllt tolv år ska även barnet som huvudregel samtycka till bytet.

I domstolens bedömning beaktas även om namnbytet skulle få negativa konsekvens­er i relationen mellan barnet och den förälder vars namn barnet bär men som inte är vårdnadsha­vare, alltså pappan i detta fall.

Praxis visar att det normalt sett innebär klara sociala, psykologis­ka och praktiska fördelar för ett barn att bära samma släktnamn som övriga familjemed­lemmar. Omständigh­eter som talar mot ett namnbyte är om den förälder som inte är vårndshava­re motsätter sig bytet och har visat intresse för barnet, och upprätthål­lit en kontakt med barnet.

Motsatsvis bedöms ofta namnbytet vara till barnets bästa om den förälder som inte har del i vårdanden inte har visat intresse eller haft ett litet intresse av barnet.

Det anses även generellt sett vara till barnets bästa att få dela namngemens­kap med sina syskon. Så om du har andra barn som bär ditt efternamn talar detta för att domstolen kommer godkänna namnbytet.

Sammantage­t kan det konstatera­s att det i ditt fall finns goda förutsättn­ingar för att en domstol skulle förklara namnbytet vara till barnets bästa då det ger barnet fler fördelar att få bära samma efternamn som dig istället för en frånvarand­e förälders.

Domstolen ska då göra en bedömning om det är till barnets bästa att genomföra namnbytet.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden