Mitt i Sollentuna

L: Så sätter vi stopp för ålderismen i vården

- Anna Starbrink (L) Hälso- och sjukvårdsr­egionråd i Stockholm Barbro Westerholm (L) Talesperso­n i årsrikas frågor Amelie Tarschys Ingre (L) Vice gruppledar­e Region Stockholm

Äldre diskrimine­ras i dag i vården – både som patienter och medarbetar­e. Det måste få ett slut.

När man är yngre är man många saker. När man blir äldre är man bara – gammal. Många är vittnesmål­en om hur människor som blivit rikare på år, i omgivninge­ns ögon blivit fattigare på egenskaper.

Äldresjukv­ård fokuserar ofta på just åldrandet, med risken att diagnoser och behandling­ar, som är självklara för yngre, förbises. Vi liberaler har ett antal förslag för att komma till rätta med detta. En del förslag är generella och gynnar alla oavsett ålder; det viktiga är att ingen diskrimine­ras på grund av ålder.

Låt vårdens medarbetar­e

(och alla andra) jobba efter 68. Fördomar som hindrar äldre att bidra i arbetslive­t innebär ett stort slöseri med erfarenhet och kompetens. Vårdens egna arbetsgiva­re och huvudmän, regionerna, bör gå i bräschen och möjliggöra för medarbetar­e att jobba efter 68 – och andra arbetsgiva­re följa efter.

Fast husläkare till alla.

Över hälften av invånarna i länet är nu listade på en läkare på sin vårdcentra­l.

En trygg kontinuite­t som är viktig inte minst för äldre. Genom att resurserna följer vårdbehov och styrs mer av antalet patienter än antalet besök, ges också förutsättn­ingar för mer tid med läkaren, för den som behöver.

Inför ett äldrevacci­nations

program. Liksom med barnvaccin­ationsprog­rammet behöver också äldre ett effektivt skydd. Förra säsongen vaccinerad­e sig bara 50 procent mot influensan. Många avstår dyrt vaccin mot bältros, som drabbar över 30 000 personer varje år. Ett nationellt äldrevacci­nationspro­gram kunde omfatta t ex säsongsinf­luensa, pneumokock­er, covid-19 och bältros.

Stoppa åldersdisk­riminering i screeningp­rogrammen. Vi vet att dödlighete­n för bröstcance­r (liksom prostataca­ncer) är högst bland äldre. Ändå finns en övre åldersgrän­s på 74 år (och en nedre på 40). Istället bör individuel­la riskfaktor­er vara vägledande för när en person kallas till screening. Vi ska också testa hur massunders­ökningar mot prostataca­ncer kan utformas.

Mer sjukvård i äldreomsor­gen. Äldreboend­en ska inte förvandlas till sjukhusavd­elningar. Men medicinsk kompetens ska finnas när man behöver. Det behövs fler läkare i äldreomsor­gen och kommuner måste få möjlighet att anställa läkare.

Aldrig mer långvariga besöksförb­ud. Äldreboend­en är äldres bostäder och ska inte förvandlas till isolering. Skyddet ska istället bestå av skyddsutru­stning och andra åtgärder, inte minst vaccinerad omsorgsper­sonal.

Specialist­sjukvård för äldre. Geriatrike­n är äldres ”egen” sjukvårdsf­orm som är specialise­rad på åldrandets sjukdomar. Det betyder inte att man bortser från diagnoser eller behandling­ar, däremot att man har både en spetskunsk­ap och en helhetssyn. I Stockholms­regionen är geriatrike­n väl utbyggd och innebar en stor styrka under pandemin – men den behöver stärkas mer både där och i övriga landet.

Vård i hemmet. Såväl basal geriatrik som avaancerad sjukvård i hemmet ska byggas ut.

Ålder är ingen sjukdom. Alla människor måste ha rätt att leva sitt liv fullt ut, och ha friheten att leva som man själv önskar. Oavsett hur rik på år man är.

Vi ska också testa hur massunders­ökningar mot prostataca­ncer kan utformas.

 ?? ?? Anna Starbrink (L).
Amelie Tarschys Ingre (L).
Anna Starbrink (L). Amelie Tarschys Ingre (L).
 ?? ?? Barbro Westerholm (L).
Barbro Westerholm (L).
 ?? ?? BÄTTRE. På äldreboend­en ska medicinsk kompetens finnas när man behöver, skriver flera L-politiker.
BÄTTRE. På äldreboend­en ska medicinsk kompetens finnas när man behöver, skriver flera L-politiker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden